Not 11 Aktier och andelar    
      Innehavet av aktier och andelar specificeras under rubriken Aktieinnehav. Förändringar av innehavet av aktier och andelar framgår nedan:


 
     
   Koncernföretag  Utomstående företag
  1997 1998 1999 1997 1998 1999
Enligt balansräkning
31 december föregående år
46.893 39.868  45.193 7.025 1.051  2.131
Förvärv/nyteckningar 1.014 3.131 704 152 1.049 25.518
Avyttringar – 613
– 1.101
– 12.605
– 6.114

Aktieägartillskott 818 4.203 1.146
76
Nedskrivningar – 8.244
– 908
– 910
– 12
– 45
– 53
Enligt balansräkning
31 december respektive år
39.868 45.193  33.528 1.051 2.131  27.596
   
     
Aktieägartillskott lämnades till Volvo Personvagnar Holding AB,135, vare
fter aktieinnehavet såldes till Ford Motor Company, 10.892. I samband med försäljningen såldes Volvo Car Finance UK Ltd, 431 och Volvo Car UK Ltd, 265 till Volvo Personvagnar AB.

Volvo Construction Equipment North America Inc. förvärvades från Volvo Construction Equipment NV för 412, varefter innehavet lämnades som aktieägartillskott till VNA Holding Inc. Värdet av VNA Holding Inc ökades med ytterligare 7 avseende aktierna i Volvo Information Technology North America Inc vilka lämnades som tillskott 1998.

Innehavet i Försäkringsaktiebolaget Volvia, bokfört till 601, såldes till Volvia Holding AB.

Volvo Malaysia Sdn Bhd (fd Federal Auto Industrial Sdn Bhd) köptes från Federal Auto Holding Sdn Bhd för 26, varefter aktieägartillskott på 22 lämnades vilket ökade det bokförda värdet.

Aktierna i Volvo Penta Italia SpA förvärvades från AB Volvo Penta och avyttrades därefter till Volvo Holding Italia SpA.

Bokförda värdet i Mexicana de Autobuses SA de CV ökade med nedlagda kostnader i samband med förvärvet på 10. Innehavet skrevs vid årsskiftet ned med 681.

Nyemitterade aktier tecknades i Volvo Truck & Bus Ltd för 202, Volvo Holding Mexico SA de CV, 42 och i Volvo Aero Turbines UK Ltd för 8.

Aktieägartillskott som ökade de bokförda värdena lämnades till Volvo Aero AB, 269, Volvo International Holding BV, 182, Volvo Information Technology AB, 75, Volvo Holding Sverige AB, 25 och Volvo Technology Transfer AB, 20.

Nedskrivningar gjordes vid årskiftet av innehaven i Volvo Information Technology AB, 67, Volvo Holding Italia SpA, 49, Fortos Ventures AB, 38, Volvo Holding Danmark AS, 30, Volvo International Holding BV, 28, Volvo Holding Mexico SA de CV, 11 samt Volvo Business Services AB, 6.

1998: Volvo Truck North America Inc förvärvades från Volvo Lastvagnar AB för 568 och Volvo Information Technology North America Inc förvärvades från Volvo Information Technology AB för 5. Bolagen lämnades som aktieägartillskott till VNA Holding Inc och ökade det bokförda värdet i detta bolag.

Aktieägartillskott lämnades till Volvo Treasury AB, 1.550, varefter innehavet skrevs ned med 854 vid årsskiftet. Volvo Group Finance Europe BV förvärvades från Volvo Treasury AB för 1.003. Mexicana de Autobuses SA de CV förvärvades för 764.

Som ett led i omstruktureringen av marknadsbolagen i Storbritannien förvärvades sex bolag koncerninternt för sammanlagt 763, bl a Volvo Car Finance UK Ltd, Volvo Car UK Ltd och Volvo Penta UK Ltd.

Även i Danmark skedde viss omstrukturering, varvid Volvo Holding Danmark A/S köptes för 1 och aktieägartillskott som ökade det bokförda värdet lämnades med 46. Volvo Personvogne Danmark A/S förvärvades för 20, varefter aktierna med ett substansvärde om 86 lämnades som aktieägartillskott till Volvo Holding Danmark A/S.

Ytterligare aktier köptes från koncernföretag för 7. Danafjord AB, bokfört till 508, avyttrades till Sotrof AB.

Aktieägartillskott som ökade de bokförda värdena lämnades även till Volvo Bussar AB, 1.650, Volvo Aero AB, 172, Volvo International Holding BV, 70, Volvo Holding Italia SpA, 45, Volvo Business Services AB, 10 och Volvo Holding Sverige AB, 1.

Volvo Information Technology AB skrevs ned med 54.

1997: Aktier i Volvo Personvagnar Holding AB skrevs ned med 8.026 i samband med erhållen utdelning. Fortos Ventures AB köptes från Volvo Personvagnar Holding AB för 550. I samband med erhållen utdelning skrevs aktierna ned med 210.

VAC North America Inc förvärvades från Volvo Aero AB för 316 och Volvo Group Treasury North America Inc förvärvades från Volvo Treasury AB för 148. Bolagen lämnades, tillsammans med Volvo Group North America Corp, 34, som aktieägartillskott till VNA Holding Inc och ökade det bokförda värdet i detta bolag.

Volvo Transport AB såldes till Volvo Transport Holding AB för 88.

Aktieägartillskott lämnades med 25 till det nybildade bolaget Volvo Teknisk Utveckling AB, varefter aktierna såldes till det tillika nybildade bolaget Volvo Technology Transfer AB.

Aktieägartillskott som ökade de bokförda värdena lämnades även till Volvo Technology Transfer AB, 74, Celero Support AB, 24 och Volvo Aero AB, 196. Innehavet i Volvo Technology Transfer AB skrevs ned med 8 vid årsskiftet.
 
     
Aktier och andelar i utomstående bolag
   
      Aktier i Scania AB förvärvades under året för totalt 23.023, vilket motsvarar 43,5% av kapitalet och 28,6% av rösterna.

5% av kapital och röster i Mitsubishi Motors Corporation köptes för 2.343.

Vid nyemission i Henlys Group Plc tecknades aktier för 149.

Andelar i Blue Chip Jet HB skrevs ned med 53 vilket motsvarar årets resultatandel.

Aktiekapitalet ökades med 5 i det nybildade bolaget Volvo Trademark Holding AB.

Innehavet i NLK Näringslivskredit AB avyttrades.

1998: Aktier i Henlys Group Plc förvärvades för 376 och i Deutz AG för 670. Andelar i Blue Chip Jet HB köptes från Pharmacia & Upjohn för 3 och kapitaltillskott som ökade det bokförda värdet lämnades med 76. Andelarna skrevs ned med 45. Aktierna i Stockholms Fondbörs AB avyttrades.

1997: Aktier i Bilia AB med bokfört värde 3, såldes i samband med utnyttjande av utfärdade köpoptioner.

Aktierna i Renault SA, bokförda till 6.080, såldes.

Andelar i det nybildade handelsbolaget Blue Chip Jet HB tecknades för 138 (varav 58 i form av ett flygplan) och skrevs ned med 7.

Innehavet i Euroventures BV minskade med 4 i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Koncerninternt avyttrades aktier med sammanlagt bokfört värde av 32.

Aktier i Ultralux AB köptes för 2. Andelar i två bostadsrättsföreningar tillkom med 12.