Volvokoncernen

Finansiell sammanfattning av det andra kvartalet

Nettoomsättningen på samma nivå som förra året
Det andra kvartalet uppgick Volvokoncernens nettoomsättning till 72.601 Mkr (72.756). Justerat för förändrade valutakurser minskade försäljningen med 1%. Försäljningen steg i Europa och Nordamerika medan den minskade i Sydamerika och Asien.

Rörelseresultat på 4,3 miljarder kronor exklusive omstruktureringskostnader
Det andra kvartalet 2014 uppgick Volvokoncernens rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader till 4.325 Mkr jämfört med 3.279 Mkr det andra kvartalet 2013. Omstruktureringskostnaderna uppgick till 762 Mkr (16). Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 6,0% (4,5).

Det högre rörelseresultatet drevs framför allt av en realisationsvinst från försäljningen av kommersiella fastigheter uppgående till 815 Mkr, en upplösning av en reserv relaterad till avyttringen av Volvo Rents uppgående till 226 Mkr, avsevärt lägre garantikostnader, eftersom förra årets resultat påverkades negativt av en ökning av garantireserven om 900 Mkr, samt av förbättrad prisrealisering på nya produkter i Europa. Av realisationsvinsten på 815 Mkr redovisas 751 Mkr i Gemensamma koncernfunktioner och 64 Mkr i segmentet Lastbilar. Upplösningen av reserven redovisas i Gemensamma koncernfunktioner.

Rörelseresultatet påverkades negativt av en ofördelaktig marknadsmix, med en betydande försäljningsminskning i Brasilien och Kina, samt av ökade kostnader för forskning och utveckling om 684 Mkr. Den negativa påverkan jämfört med i fjol av att gå från en nettokapitalisering av kostnader för forskning och utveckling det andra kvartalet 2013 till nettoavskrivning det andra kvartalet 2014 uppgick till 760 Mkr. De kassaflödespåverkande investeringarna i forskning och utveckling minskade med 76 Mkr jämfört med det andra kvartalet 2013. Jämfört med det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet negativt av förändringar i valutakurserna uppgående till 176 Mkr.

Under det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet i segmentet lastbilar positivt av en avyttring av icke-kärnverksamhet om 99 Mkr och Volvo Pentas rörelseresultat påverkades positivt med 81 Mkr av engångseffekter.

Finansiella poster
Det andra kvartalets räntekostnader sjönk som ett resultat av minskade skulder och lägre räntor. Det andra kvartalets räntenetto var –387 Mkr (–611). Det första kvartalet 2014 var räntenettot –445 Mkr.

Inkomstskatter
Det andra kvartalets skattekostnad uppgick till 830 Mkr (795), motsvarande en skattesats på 25% (28).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 2.534 Mkr det andra kvartalet 2014 jämfört med 2.086 Mkr det andra kvartalet 2013.

Resultatet per aktie efter utspädning för det andra kvartalet uppgick till 1,22 kronor jämfört med 0,99 kronor det andra kvartalet 2013.

Kassaflöde på 4 miljarder kronor i industriverksamheten
Under det andra kvartalet 2014 uppgick det operativa kassaflödet i industriverksamheten till 4,0 miljarder kronor (4,1) som ett resultat av rörelseresultatet på 3,2 miljarder kronor och en förbättring i rörelsekapitalet om 0,7 miljarder kronor.

Volvokoncernens finansiella ställning
Vid utgången av det andra kvartalet uppgick den finansiella nettoskulden, exklusive pensioner och liknande förpliktelser, i industriverksamheten till 24,3 miljarder kronor, motsvarande 35,5% av eget kapital, vilket var en ökning med 2,7 miljarder kronor jämfört med utgången av det första kvartalet. Ökningen är till största delen en effekt av utbetalningen av utdelningen, negativa valutakursförändringar och förvärvet av Terex dumperverksamhet, vilket delvis motverkades av ett positivt operativt kassaflöde och den positiva påverkan på nettoskulden från försäljningen av kommersiella fastigheter. Inklusive pensioner och liknande förpliktelser uppgick industriverksamhetens nettoskuld till 37,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 55,1% av eget kapital.

Under det andra kvartalet ökade förändrade valutakurser Volvokoncernens totala tillgångar med 11,8 miljarder kronor som en effekt av omvärdering av tillgångar i utländska dotterbolag.

Vid utgången av det andra kvartalet uppgick Volvokoncernens eget kapital till 77,8 miljarder kronor jämfört med 77,4 miljarder kronor vid slutet av 2013. Soliditeten uppgick till 22,2% jämfört med 22,4% den 31 december 2013. Soliditeten i industriverksamheten var vid samma tidpunkt 27,2% (27,0).

Antal anställda
Den 30 juni 2014 hade Volvokoncernen 94.228 tillsvidareanställda och 14.419 visstidsanställda och konsulter jämfört med 95.533 tillsvidareanställda och 14.794 visstidsanställda vid utgången av 2013. Avyttringen av Volvo Rents minskade antalet tillsvidareanställda med 2.166 personer medan förvärvet av Terex dumperverksamhet adderade 433 tillsvidareanställda. Antalet tjänstemän har minskats medan antalet kollektivanställda har ökat, vilket är volymrelaterat.