Volvo Penta

Attraherar nya kunder

  • Fortsatt svag utveckling på marknaden
  • Minskad försäljning men fortsatt bra lönsamhet
  • Bra inflöde av nya kunder inom industrimotorer

Samtliga marknader för marin- och industrimotorer där Volvo Penta är verksamt befinner sig på relativt låga nivåer. Europa visar tidiga tecken på återhämtning medan tillväxtmarknaderna, särskilt Kina, fortsätter att ha det besvärligt. Volvo Penta har sett ett bra inflöde av nya avtal med kunder i industrimotorsegmentet. Kunderna befinner sig för närvarande i en fas med omfattande tester. Den 30 juni 2014 var volymen i den totala orderboken 5.099 enheter (5.563).

Nettoomsättningen det andra kvartalet 2014 minskade med 7% jämfört med föregående år och uppgick till 2.002 Mkr (2.159). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 9%. Försäljningen det andra kvartalet fördelades mellan de båda affärssegmenten enligt följande: Marin 1.142 Mkr (1.169) och Industri 860 Mkr (990).

Rörelseresultatet uppgick till 235 Mkr (290) exklusive omstruktureringskostnader på 5 Mkr (0). Rörelseresultatet föregående år innehöll en positiv effekt från engångsposter om 81 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (13,4). Rörelseresultatet påverkades positivt av en fördelaktig marknads- och produktmix. Jämfört med det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser om 31 Mkr.