Lastbilar

Ofördelaktig marknadsmix

  • Stark efterfrågan i Nordamerika och Japan, försvagad marknad i Brasilien
  • Orderingången minskade med 6% jämfört med föregående år
  • Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,5% (4,0)

Efterfrågan förbättras i Nordamerika, Japan och delar av Europa, men försvagas i Brasilien
Under det andra kvartalet utvecklades efterfrågan bra i Nordamerika, Japan och i delar av Europa medan efterfrågan i Sydamerika och delar av Asien fortsatte att minska.

Under de sex första månaderna har efterfrågan i Europa gradvist förbättrats efter övergången till den nya emissionsbestämmelsen Euro 6, som trädde i kraft i januari 2014. Marknader som Tyskland, Storbritannien och Spanien utvecklas positivt medan marknaden i Frankrike är relativt svag. Efterfrågan i Ryssland har påverkats av den politiska oron i regionen. Till och med maj steg registreringarna av tunga lastbilar i Europa med 7% jämfört med samma period föregående år. Vi bibehåller vår prognos för marknaden för tunga lastbilar i Europa för 2014.

Till och med juni steg den totala nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar med 10% till 122.989 fordon. Kundernas förtroende för den amerikanska konjunkturen fortsatte att stärkas, liksom transportefterfrågan och aktiviteten i byggsektorn. Vi bibehåller vår prognos för marknaden för tunga lastbilar i Nordamerika för 2014.

Under de sex första månaderna 2014 sjönk den brasilianska marknaden för tunga lastbilar med 8% till 45.309 fordon jämfört med 2013. Den sydamerikanska marknaden påverkades av lägre ekonomisk tillväxt och affärsaktivitet över hela kontinenten, särskilt i Brasilien där kunderna även avvaktar det kommande presidentvalet. Nedgången i Brasilien är i linje med förväntningarna och vi bibehåller vår prognos för den totala brasilianska marknaden för 2014.

Totalmarknaden i Japan fortsatte att stiga under det andra kvartalet som ett resultat av en förbättrad japansk ekonomi med bra BNP-tillväxt. Vi bibehåller vår prognos för den totala japanska marknaden för tunga lastbilar 2014.

Orderingång på 53,000 lastbilar – book-to-bill på 100%
Den totala nettoorderingången minskade med 6% under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. En nettoorderingång på 52.974 lastbilar och leveranser på 53.223 lastbilar gav en så kallad book-to-bill på 100% för koncernens helägda lastbilsverksamheter.

Orderingången uppvisade stora regionala skillnader under kvartalet, där orderingången i Nordamerika fortsatte att förbättras med en ökning på 16% medan orderingången i Europa minskade med 9% jämfört med den mycket starka orderingången samma period förra året inför införandet av de nya emissionsreglerna Euro 6. Jämfört med det första kvartalet 2014 steg orderingången i Europa med 16% under det andra kvartalet. Renault Trucks påverkades positivt av ökad orderingång på lätta lastbilar medan orderingången på tunga och medeltunga lastbilar i Europa minskade med 16% jämfört med det andra kvartalet 2013.

I Sydamerika minskade orderingången till 4.953 lastbilar, en nedgång med 42% jämfört med det andra kvartalet föregående år som påverkades positivt av stark orderingång inför en höjning av räntorna i Finame-programmet den 1 juli 2013. Jämfört med det andra kvartalet 2013 steg orderingången i Asien med 6% framför allt som ett resultat av ökad efterfrågan i Japan. I Asien har utrullningen av det nya Volvoprogrammet fortsatt och mottagandet har varit mycket positivt. I maj lanserades även den nya tunga lastbilen UD Quon i Japan. Nya UD Quon har avsevärt lägre bränsleförbrukning och förbättrad körbarhet och stärker vår konkurrenskraft i Japan.

Leveranserna steg med 2% det andra kvartalet
Under det andra kvartalet 2014 levererade Volvokoncernen totalt 53.223 lastbilar, vilket var 2% fler än under det andra kvartalet 2013 och 11% fler än det första kvartalet 2014.

Rörelsemarginal på 4,5% exklusive omstruktureringskostnader
Under det andra kvartalet 2014 uppgick lastbilsverksamhetens nettoomsättning till 48.179 Mkr, vilket var 4% högre än det andra kvartalet 2013. Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 4% jämfört med det andra kvartalet föregående år. Lastbilsverksamheten gjorde ett rörelseresultat på 2.173 Mkr (1.851) under det andra kvartalet, exklusive kostnader på 370 Mkr (16) relaterade till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 4,5% (4,0).

Förbättringen berodde framför allt på avsevärt lägre garantikostnader då föregående års resultat påverkades negativt av en ökning av garantireserven med 900 Mkr. Resultatet påverkades också positivt av positiv prisrealisering och lägre lanseringskostnader för nya produkter i Europa samt av 64 Mkr hänförliga till försäljningen av kommersiella fastigheter. Resultatet påverkades negativt av högre kostnader för forskning och utveckling uppgående till 696 Mkr som ett resultat av minskad kapitalisering jämfört med det andra kvartalet 2013. Påverkan jämfört med i fjol av att gå från en nettokapitalisering det andra kvartalet 2013 till nettoavskrivning det andra kvartalet 2014 uppgick till 725 Mkr. De kassaflödespåverkande investeringarna i forskning och utveckling minskade med 29 Mkr jämfört med det andra kvartalet 2013. Rörelseresultatet påverkades även negativt av ofördelaktig marknadsmix med lägre försäljning i Brasilien, där prispressen i marknaden ökat vilket gjort att våra prishöjningar inte fullt ut kunnat kompensera för den höga kostnadsinflationen i landet. Jämfört med det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 139 Mkr. Det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet positivt av en avyttring av icke-kärnverksamhet om 99 Mkr.