Kundfinansiering

Portföljtillväxt

  • Höga volymer
  • Effektivitetsförbättring
  • Stabil lönsamhet

Kundfinansieringsverksamheten fortsatte att uppvisa god tillväxt under det andra kvartalet framför allt som en effekt av volymen nya affärer i Europa och Nordamerika. Penetrationsnivåerna när det gäller finansiering av nya produkter från Volvokoncernen förbättrades något under perioden, trots tecken på ökad konkurrens på vissa nyckelmarknader.

Bruttokreditportföljen växte med 1,4% jämfört med det andra kvartalet 2013, justerat för förändrade valutakurser. Portföljutvecklingen och kreditreserverna var fortsatt stabila under kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 397 Mkr (416) exklusive omstruktureringskostnader på 4 Mkr (0). De positiva effekterna från tillväxt och överlag förbättrade betalningsmönster från kunderna motverkades av redovisningsmässiga engångsjusteringar som inte är relaterade till portföljens utveckling.

Under kvartalet syndikerade Volvo Financial Services tillgångar uppgående till 3,5 miljarder kronor i ett antal marknader, inklusive 2,0 miljarder kronor i Brasilien i enlighet med strategierna om spridning av risker och upplåning.