Koncernchefens kommentar

Tillväxt på de mogna marknaderna medan tillväxtmarknaderna minskat

När vi summerar marknadsutvecklingen under andra kvartalet och börjar med Lastbilsverksamheten kan vi konstatera att vår verksamhet i Nordamerika och Japan haft en positiv utveckling vad gäller marknadsandelar, volymer och kapacitetsutnyttjande.

Efter det svaga första kvartalet återhämtade sig den europeiska marknaden successivt under det andra kvartalet, men förbättringen kom igång något senare än vad vi räknat med. Detta medförde att vi hade viss överkapacitet i produktionen, vilket påverkade resultatet negativt. Mot slutet av kvartalet ökade orderingången och beläggningen i våra fabriker har förbättrats inför hösten. Våra nya lastbilsmodeller från Volvo och Renault Trucks har tagits emot mycket väl på samtliga marknader där de introducerats. Marknadsandelarna för Volvo har utvecklats positivt och är på historiskt höga nivåer. Renault Trucks marknadsandelar har minskat något, framför allt beroende på att vi befinner oss i generationsväxlingen till det nya modellprogrammet samt en svag totalmarknad i Frankrike. Med ett mycket fokuserat arbete av försäljningsorganisationen återhämtade sig orderingången för Renault Trucks i slutet av kvartalet och därmed har beläggningen i fabrikerna förbättrats inför hösten, även om vi har en bit kvar till de nivåer vi planerat för. Sammantaget har vi haft en positiv pris- och marginalutveckling på den europeiska marknaden och det är framför allt Volvovarumärket som bidragit till förbättringen.

Under kvartalet utvecklades den brasilianska marknaden som vi förväntat oss med en minskad orderingång och försäljning. I kvartalet arbetade vi med att anpassa hela det brasilianska systemet till en lägre efterfrågan och vi drog därför ned produktionen med stoppdagar och reducerade även lagren av lastbilar hos oss och hos våra återförsäljare för att komma i balans med nuvarande efterfrågan. Prispressen på den brasilianska marknaden har ökat vilket gjort att våra prishöjningar inte fullt ut kunnat kompensera för de höga kostnadsökningarna i landet. Sammantaget innebär detta en betydande negativ resultatpåverkan på den brasilianska lastbilsverksamheten jämfört med föregående år. Historien visar dock att det är nödvändigt att agera snabbt när vi ser att marknaden viker. Det är också viktigt att påpeka att vi nu i stort sett är igenom anpassningen till en lägre, men historiskt sett fortsatt bra, totalmarknad. Brasilien är alltjämt en mycket viktig och lönsam marknad för oss och det är glädjande att se att vi fortsätter att öka våra marknadsandelar.

När det gäller Anläggningsmaskiner har det andra kvartalet präglats av en betydande inbromsning på den kinesiska marknaden, vilket medfört att vi har fått anpassa verksamheten till en lägre nivå. Nedgången har skett hastigt och accelererat under kvartalet och vi har agerat snabbt för att säkerställa att produktions- och lagernivåer så fort som möjligt kommer i balans med efterfrågan. Den lägre försäljningen och arbetet med att anpassa produktionsvolymerna har haft en betydande negativ påverkan på vår lönsamhet. Vi bedömer att det kommer att ta flera kvartal innan kapaciteten och lagren i branschen kommit i balans med efterfrågan i Kina. Trots inbromsningen kommer Kina för lång tid framöver att vara världens största marknad för anläggningsmaskiner. Den är också en av våra mest lönsamma marknader och det är därför viktigt att vi bibehåller vår position med Volvo och SDLG som gemensam etta på marknaden.

De europeiska och nordamerikanska marknaderna fortsatte att växa under kvartalet och i dessa marknader stärker vi våra positioner med våra nya produkter. Volvo CE:s övriga marknader befinner sig fortfarande på låga nivåer.

Produktionen av anläggningsmaskiner i de europeiska och amerikanska systemen hade en förväntad beläggning under kvartalet medan produktionen i Kina och övriga BRIC-länder drogs ned ytterligare på grund av de svaga marknaderna med lågt kapacitetsutnyttjande som följd, vilket påverkat Volvo CE:s resultat negativt.

I och med att vi lagt det andra kvartalet bakom oss har vi kommit halvvägs in i det strategiprogram som löper fram till slutet av 2015 och som ska höja Volvokoncernens lönsamhet. Programmet fortskrider planenligt och vi börjar se positiva effekter av alla de beslut vi fattade under 2012 och 2013. Vi ligger något före plan när det gäller vår ambition att öka bruttovinstmarginalen genom förbättrad prisrealisering på våra lastbilar medan vi kommer att öka fokus på att sänka våra omkostnader. De åtgärder vi genomför för att sänka våra tillverknings- och materialkostnader, bland annat optimeringen av vår lastbilsproduktion i Europa, kommer som planerat få effekt huvudsakligen under 2015. Till exempel konsoliderade vi under kvartalet tillverkningen av medeltunga lastbilar i Europa från två till en fabrik.

En viktig del i vår strategi är det effektiviseringsprogram som vi lanserade i fjol. Programmet går enligt plan och vi har till och med andra kvartalet reducerat antalet tjänstemän med 1.200 sedan det startades i höstas. Under kvartalet avslutades det svenska programmet med frivilliga avgångar och fler än 500 fast anställda tjänstemän kommer att lämna koncernen mot slutet av det tredje kvartalet. Vi har också slutit en överenskommelse med de franska fackföreningarna och följer planen när det gäller att minska antalet tjänstemän även i Frankrike. Målet att huvuddelen av de 4.400 tjänstemän som berörs ska ha lämnat koncernen vid slutet av 2014 ligger fast.

Med alla de aktiviteter och åtgärder som nu genomförs känner vi oss komfortabla med att vi kommer att nå de 9 miljarder kronor i resultatförbättring till slutet av 2015 som tidigare kommunicerats.

 

Olof Persson
President and CEO