• Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 72,6 miljarder kronor (72,8). Nettoomsättningen minskade med 1% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet det andra kvartalet uppgick till 4.325 Mkr (3.279) exklusive omstruktureringskostnader på 762 Mkr (16). Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt på totalt 1.041 Mkr från en realisationsvinst från försäljningen av kommersiella fastigheter och upplösningen av en reservering för Volvo Rents. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan uppgående till 176 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 6,0% (4,5) exklusive omstruktureringskostnader och 4,9% (4,5) inklusive omstruktureringskostnader.
  • Det andra kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning 1,22 kronor (0,99).
  • Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,0 miljarder kronor (4,1).