Anläggningsmaskiner

Svagt resultat det andra kvartalet

  • Försäljningen och lönsamheten minskade
  • Nedgång på den kinesiska marknaden
  • Marknadstillväxt i Nordamerika och Europa

Minskad efterfrågan i Kina
Till och med maj 2014 växte den europeiska marknaden med 11% med tillväxt i framför allt västra Europa medan den ryska marknaden minskade. Den nordamerikanska marknaden steg med 7% med tillväxt för alla typer av maskiner.

Nedgången i Sydamerika, som minskade med 13%, orsakades i huvudsak av Brasilien sedan de flesta av de stora statliga projekten har levererats samt lägre ekonomisk aktivitet överlag. Den totala marknaden i Asien exklusive Kina var 2% lägre än under 2013 med en fortsatt nedgång i Indien och Sydostasien.

Den kinesiska marknaden började minska i mars och efterfrågan på hjullastare och grävmaskiner försvagades ytterligare under det andra kvartalet, som var 19% lägre än föregående år. Detta orsakas framför allt av minskad användning av maskinerna, minskad tillgång till finansiering för återförsäljare och kunder samt minskade statliga stimulansåtgärder.

Orderingången ned med 22%, med högre andel kompaktmaskiner
Under det andra kvartalet 2014 var orderingången 22% lägre än under samma kvartal 2013, framför allt beroende på lägre efterfrågan i Asien och Sydamerika.

I Europa minskade ordergången under det andra kvartalet jämfört med den höga orderingången under det andra kvartalet 2013. Under de sex första månaderna 2014 var orderingången 6% högre än under 2013. Den måttliga tillväxten drevs av såväl tillväxt på marknaden som en riktad insats för att sälja kompaktmaskiner.

Från en låg nivå under det andra kvartalet 2013 steg orderingången avsevärt i Nordamerika driven av tillväxt i marknaden och bra orderingång på dumprar och grävmaskiner. I Sydamerika var orderingången lägre än under föregående år på grund av minskad efterfrågan i marknaden med minskad orderingång på hjullastare för både Volvo och SDLG. Efter ett svagt 2013 steg orderingången på kompaktmaskiner.

Orderingången i Asien var avsevärt lägre än föregående år framför allt orsakat av nedgången i Kina. I övriga Asien fortsatte orderingången att vara på en låg nivå givet den fortsatt låga efterfrågan i Indien och Sydostasien.

Leveranserna minskade med 18%
Under det andra kvartalet 2014 minskade leveranserna med 18% jämfört med föregående år, framför allt som en konsekvens av lägre efterfrågan på tillväxtmarknaderna. Leveranserna i Europa steg, framför allt drivet av tillväxt i Tyskland, Storbritannien och Frankrike som en effekt av riktade insatser fokuserade på kompaktmaskiner. I Nordamerika drevs ökningen framför allt av ökad aktivitet i byggsektorn och låga leveranser föregående år.

I tillväxtmarknaderna minskade leveranserna avsevärt, framför allt som en konsekvens av den snabba nedgången på den kinesiska marknaden. Efterfrågan i Kina förväntas vara svag under flera kvartal. Förhållandena i Kina, med för höga lager efter den svaga vårsäsongen, sätter press på likviditeten för både återförsäljare och leverantörer, vilket påverkar leveranserna av både Volvo- och SDLG-maskiner.

Försäljningen och lönsamheten ­minskade
Under det andra kvartalet 2014 minskade nettoomsättningen med 9% till 14.624 Mkr (16.019). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 10%. Rörelseresultatet sjönk till 751 Mkr (1.324) exklusive omstruktureringskostnader på 1 Mkr (0) och rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (8,3).

Resultatet påverkades negativt av minskad försäljning, lågt kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet och en negativ marknadsmix med minskad efterfrågan i Kina i kombination med lägre bruttomarginaler. Därutöver är efterfrågan från gruvindustrin fortsatt på en låg nivå och efterfrågan på mindre lönsamma kompaktmaskiner relativt sett högre. Rörelseresultatet påverkades också av kostnader på 51 Mkr relaterade till sänkningen av breakeven-nivån i det svenska industrisystemet, vilka inte ingår i omstruktureringskostnaderna. Förvärvet av Terex dumperverksamhet hade ingen betydande påverkan på försäljningen eller lönsamheten under det andra kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 208 Mkr.