• Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 13% till 65,6 miljarder kronor (58,3). Nettoomsättningen steg med 15% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet det första kvartalet uppgick till 2.588 Mkr (496) exklusive omstruktureringskostnader på 318 Mkr (14). Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan uppgående till 1.104 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det första kvartalet var 3,9% (0,9) exklusive omstruktureringskostnader.
  • Det första kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning 0,53 kronor (–0,15).
  • Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten –9,0 miljarder kronor (–7,6).