Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet

Stark tillväxt och stabil lönsamhet

Kundfinansieringsverksamheten hade höga nyfinansieringsvolymer och tillgångarna under förvaltning nådde rekordnivåer. Den lönsamma tillväxten tillsammans med en stabil portföljutveckling medförde ett bra resultat under kvartalet.

Nyfinansieringsvolymen uppgick till 15,0 miljarder kronor (12,4). Justerat för förändrade valutakurser steg nyfinansieringsvolymen med 24,2% jämfört med det fjärde kvartalet 2012. Totalt finansierades 16.450 (14.063) nya enheter från Volvokoncernen under kvartalet. På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden under det fjärde kvartalet 28% (28).

Kreditportföljen uppgick den 31 december 2013 till 105,3 miljarder kronor (100,9). Justerat för förändrade valutakurser växte kreditportföljen med 6,3% jämfört med det fjärde kvartalet 2012.

Under kvartalet uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 244 Mkr (184) medan bortskrivningarna uppgick till 220 Mkr (188). Andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen minskade från 1,34% den 30 september 2013 till 1,31% den 31 december 2013. På helårsbasis uppgick bortskrivningarna till 0,71% den 31 december 2013 (0,58).

Rörelseresultatet det fjärde kvartalet var på samma nivås som föregående år och uppgick till 397 Mkr (391). Under kvartalet syndikerade VFS cirka 3,1 miljarder kronor av kreditportföljen, inklusive 1,8 miljarder kronor i Brasilien i enlighet med strategin om riskspridning och diversifiering av upplåning. Resultatet från syndikeringarna redovisas i Övriga rörelseintäkter och kostnader.