Volvokoncernens industriverksamhet

Ökad försäljning

Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet med 9% till 74.898 Mkr (68.934). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter steg nettoomsättningen med 13%. Försäljningen steg i samtliga marknader med undantag för Asien och Övriga marknader.

Lönsamheten påverkad av ­nedskrivning av Volvo Rents och omstruktureringskostnader
Det fjärde kvartalet 2013 uppgick rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 600 Mkr (809), inklusive en nedskrivning av Volvo Rents med 1.500 Mkr och kostnader på 581 Mkr relaterade till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Exklusive både nedskrivningen av Volvo Rents och omstruktureringskostnader uppgick det underliggande rörelseresultatet till 2.681 Mkr (1.799).

Rörelsemarginalen inklusive nedskrivningen av Volvo Rents och omstrukturerings­kostnader var 0,8% (1,2). Den under­liggande rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (2,6).

Det högre underliggande rörelseresultatet är framför allt en effekt av ökad försäljning av nya lastbilar, positiv prisrealisering och förbättrat kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet, vilket delvis motverkades av en negativ påverkan från förändrade valutakurser och högre kostnader för forskning och utveckling.

Rörelseresultatet påverkades negativt av en nettoavskrivning av investeringar i forskning och utveckling till ett belopp om 38 Mkr, jämfört med en nettokapitalisering om 669 Mkr det fjärde kvartalet föregående år. 

Jämfört med det fjärde kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan på rörelseresultatet uppgående till 1.007 Mkr.

Under det fjärde kvartalet 2012 bidrog försäljningen av Volvo Aero med 254 Mkr.

Säsongsmässigt starkt kassaflöde i industriverksamheten
Under det fjärde kvartalet 2013 var det operativa kassaflödet i industriverksamheten positivt med 10,3 miljarder kronor (4,7). Det positiva kassaflödet är framför allt ett resultat av minskning av rörelsekapitalet med 8,8 miljarder kronor som i sin tur främst ­härrör från ökade leverantörsskulder och minskade lager.