Volvokoncernens finansiella ställning

Nettoskulden, exklusive pensioner och liknande förpliktelser, i Volvokoncernens Industriverksamhet uppgick till 19,8 miljarder kronor den 31 december 2013, en minskning med 11,3 miljarder kronor jämfört med vid slutet av tredje kvartalet, och motsvarande 29,0% av eget kapital. Inklusive pensioner och liknande förpliktelser uppgick Industriverksamhetens finansiella nettoskuld till 32,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 46,8% av eget kapital. Minskningen av den finansiella nettoskulden, inklusive pensioner och liknande förpliktelser, är till största del hänförlig till det positiva kassaflödet om 10,3 miljarder kronor.

Volvokoncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick sammantaget till 29,6 miljarder kronor den 31 december 2013. Därutöver finns beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter på 31,9 miljarder kronor. Per den 31 december 2013 innehåller likvida medel och kortfristiga placeringar 0,2 miljarder kronor (0,2) som inte är tillgängliga för användning av Volvokoncernen och 7,7 miljarder kronor (9,4) där andra begränsningar råder, huvudsakligen likvida medel i länder med valutaregleringar eller andra legala restriktioner. Med det är det inte möjligt att omedelbart använda de likvida medlen i andra delar av Volvokoncernen, men det är normalt ingen begränsning av användningen för Volvokoncernens verksamhet i respektive land.

Förändrade valutakurser ökade Volvokoncernens totala tillgångar med 1,9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2013 som en effekt av omvärdering av tillgångar i utländska dotterbolag.

Soliditeten i Volvokoncernen uppgick till 22,4% den 31 december 2013 jämfört med 22,7% vid utgången av 2012. Soliditeten i Industriverksamheten var vid samma tidpunkt 27,0% (27,0).

Volvokoncernens eget kapital uppgick den 31 december 2013 till 77,4 miljarder kronor.

Försäljningen av Volvo Rents, som slutfördes den 31 januari 2014, hade en positiv påverkan på koncernens kassaflöde på 7,0 miljarder kronor och en motsvarande reduktion av industriverksamhetens finansiella nettoskuld i det första kvartalet 2014.

Antal anställda
Den 31 december 2013 hade Volvokoncernen 95.533 tillsvidareanställda och 14.794 visstidsanställda och konsulter jämfört med 96.137 tillsvidareanställda och 13.452 visstidsanställda och konsulter vid utgången av 2012.