Volvokoncernen

Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning det fjärde kvartalet 2013 ökade med 8% till 76.642 Mkr (70.811). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter steg nettoomsättningen med 13%. Rörelseresultatet uppgick till 1.577 Mkr exklusive kostnader på 581 Mkr relaterade till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Inklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 996 Mkr (1.200). Under det fjärde kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet negativt med 1.500 Mkr av en nedskrivning av Volvo Rents. För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansiella poster
Det fjärde kvartalets räntenetto var –804 Mkr, jämfört med –542 Mkr föregående år. Under det tredje kvartalet 2013 var räntenettot –554 Mkr. Det försämrade räntenettot jämfört med det tredje kvartalet är huvudsakligen ett resultat av en justering om 156 Mkr relaterade till aktivering av lånekostnader under tidigare kvartal framför
allt som en effekt av tillämpning av en lägre räntesats.

Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 45 Mkr jämfört med 49 Mkr det fjärde kvartalet 2012.

Inkomstskatter
Det fjärde kvartalets skatteintäkt uppgick till 311 Mkr positivt påverkad av omvärderingar av uppskjuten skatt. Det fjärde kvartalet 2012 uppgick skatteintäkten till 163 Mkr.

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 548 Mkr det fjärde kvartalet 2013, jämfört med 869 Mkr det fjärde kvartalet 2012.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det fjärde kvartalet uppgick till 0,24 kronor jämfört med 0,41 kronor före utspädning och 0,40 kronor efter utspädning det fjärde kvartalet 2012.