Volvo Penta

Förbättrad lönsamhet trots svaga marknader

  • Fortsatt svaga marknader
  • Inbrytning i nya kundsegment
  • Rörelsemarginal på 4,0% (0,7)

Svag totalmarknad
Den totala efterfrågan av fritidsbåtar är överlag svag. Neddragningar och rationaliseringar dominerar fortsatt vardagen för båtbranschen. I Asien har dock aktiviteten ökat. Nya marinor planeras och flera av de europeiska båtbyggarna har blivit uppköpta av eller har bildat samriskbolag med kinesiska företag. Den totala efterfrågan på marinmotorer under 2013 sjönk med drygt 10% jämfört med föregående år. Volvo Pentas leveranser minskade med 6%, med stärkta marknadsandelar som följd.

Den fortsatt låga efterfrågan från den kinesiska byggsektorn påverkade den globala marknaden för industrimotorer negativt under kvartalet. Även inom gruvsektorn var den globala efterfrågan på utrustning fortsatt låg. Förköpseffekterna inför kommande emissionslagstiftning påverkade under kvartalet efterfrågan i Europa positivt. Totalmarknaden för dieseldrivna generatoraggregat, Volvo Pentas största segment inom industrimotorer, fortsätter att växa bland annat till följd av stabil efterfrågan i Väst­europa, Turkiet och Mellanöstern.

Inbrytning i nya kundsegment
Den framgångsrika introduktionen av Glass Cockpit, ett samarbete mellan Garmin och Volvo Penta, har skapat ett mycket stort intresse inom branschen. Detta, tillsammans med ökad penetration av IPS, banar väg för ökade marknadsandelar och högre försäljning. Volvo Pentas satsning på att ta sig in i segmentet för båtar mellan 60 och 100 fot har gett resultat med ledande båtbyggare lanserande nya modeller med Volvo Penta-motorer.

På industrimotorsidan fortsatte införsäljningen av Volvo Pentas produktprogram för off-roadmotorer som möter 2014 års emissionslagkrav och under fjärde kvartalet startade de första leveranserna till bl.a. kunder i USA för installation i materialhanterings­maskiner.

Volymen i den totala orderboken per den 31 december 2013 var 7% högre än vid samma tidpunkt året före.

Förbättrad rörelsemarginal
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2013 ökade med 1% jämfört med samma period föregående år till 1.777 Mkr (1.754). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 3%. Försäljningen fördelades mellan de båda affärssegmenten enligt följande: Marin 923 Mkr (916) och Industri 854 Mkr (838).

Rörelseresultatet uppgick till 72 Mkr jämfört med föregående års resultat på 13 Mkr. Resultatet påverkades positivt av god kostnadskontroll samt en gynnsam marknads- och produktmix. Rörelsemarginalen uppgick till 4.0% (0.7).