Lastbilar

Förbättrad lönsamhet

  • Höga leveranser – stark efterfrågan i Brasilien och USA, förköp i Europa
  • Rörelsemarginal på 5,7% exklusive omstruktureringskostnader
  • Stabila marknader förväntas under 2014

Stabila lastbilsmarknader förväntade under 2014
Under helåret 2013 steg totalmarknaden för tunga lastbilar i Europa med 8% med en stark avslutning på året på grund av att kunder valde att förnya sina flottor inför de nya emissionsregler, Euro 6, som började gälla i januari 2014. Som en konsekvens av detta förväntas efterfrågan i Europa vara svag under inledningen av året för att därefter gradvis förbättras. Totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika minskade med 5% under 2013 som ett resultat av låg tillväxt och att kunderna under större delen av året avvaktade den amerikanska regeringens hantering av budget- och tillväxtfrågor. I Brasilien steg totalmarknaden för tunga lastbilar med 19% med stöd av attraktiva finansieringsnivåer och en stark skördesäsong. För 2014 förväntas marknaderna vara relativt stabila och Volvokoncernens bedömningar för totalmarknaderna 2014 (vilka visas i tabell till höger) har hållits oförändrade jämfört med tidigare prognoser.

Leveranserna steg med 15% det fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet 2013 levererade Volvokoncernen totalt 61.613 lastbilar, vilket var 15% fler än under det fjärde kvartalet 2012 och 28% fler än under det tredje kvartalet 2013.

Blandad orderingång – stark i Nordamerika och Asien, svagare i Europa – som förväntat
Den totala nettoorderingången steg med 12% det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. En total orderingång på 52.683 lastbilar och leveranser av 61.613 lastbilar gav en så kallad book-to-bill ratio på 86% för koncernens helägda lastbilsverksamheter.

Orderingången uppvisade stora regionala skillnader under kvartalet, där orderingången i Europa uppgick till 14.322 lastbilar, vilket var en minskning med 23% jämfört med året före. Tidigare under året föryngrade många transportföretag sina lastbilsflottor med Euro 5-lastbilar och avvaktade under det fjärde kvartalet med att beställa nya Euro 6-lastbilar för leverans under inledningen av 2014. Många av Renault Trucks kunder valde att vänta med att beställa nya lastbilar till dess de fått möjlighet att provköra och utvärdera den nya generationen som lanserades i höstas.

I Nordamerika steg orderingången under det fjärde kvartalet med 67% jämfört med det fjärde kvartalet föregående år, med en särskilt stark utveckling för Volvovarumärket.

I Sydamerika minskade orderingången något. Jämfört med det fjärde kvartalet 2012 steg orderingången i Asien med 49% som ett resultat av ökad efterfrågan i Japan och på UD Quester – den nya tunga lastbilsserien för tillväxtmarknader.

Rörelsemarginal på 5,7%
Under det fjärde kvartalet 2013 uppgick lastbilsverksamhetens nettoomsättning till 51.961 Mkr, vilket var 11% högre än det fjärde kvartalet 2012. Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 16% jämfört med det fjärde kvartalet föregående år.

Lastbilsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 2.965 Mkr under det fjärde kvartalet 2013 exklusive kostnader på 549 Mkr relaterade till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Det fjärde kvartalet 2012 uppgick rörelseresultatet till 1.882 Mkr exklusive omstruktureringskostnader på 880 Mkr. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 5,7% jämfört med 4,0% samma period föregående år. Förbättringen beror huvudsakligen på högre leveransvolymer, positiv prisrealisering och bättre kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet, vilket delvis motverkades av kostnader relaterade till övergången till nya lastbilsmodeller i tillverkningen, negativa valutakurseffekter och högre kostnader för forskning och utveckling jämfört med det fjärde kvartalet 2012.

De kassaflödespåverkande investeringarna i forskning och utveckling minskade med 228 Mkr jämfört med föregående år men detta motverkades av en förändring från nettokapitalisering av utvecklingskostnader föregående år till en nettoavskrivning innevarande år med en total påverkan mellan åren om 827 Mkr. Sammantaget steg kostnaderna för forskning och utveckling med 599 Mkr jämfört med det fjärde kvar­talet 2012.

Jämfört med det fjärde kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 791 Mkr.