Koncernchefens kommentar

Förbättrad lönsamhet inom lastbilar och starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet

Volvokoncernens fjärde kvartal präglades av en hög aktivitetsnivå med flera produktintroduktioner. Vi har gått in i 2014 med en ny produktportfölj som kommer stärka koncernens konkurrenskraft. Under 2013 satte extra kostnader relaterade till produktförnyelsen press på koncernens lönsamhet, och så var också fallet under det fjärde kvartalet. Vi har ytterligare ett par kvartal innan vi är igenom industrialiseringen av de nya lastbils­generationerna och utfasningen av de gamla generationerna. Dock kan vi redan nu se att mottagandet av den nya generationen Volvo­lastbilar överträffat våra förväntningar och bidragit till att Volvovarumärket ökade sin marknadsandel i Europa till en historiskt hög nivå. Den nya generationen från Renault Trucks och UD Quester har också mottagits väl av kunderna, även om det ännu inte syns i vår försäljning eftersom de introducerades senare.

Under det fjärde kvartalet steg koncernens nettoomsättning med 8% jämfört med året före och uppgick till 76,6 miljarder ­kronor med en rörelsemarginal på 4,0%, ­justerat för omstruktureringskostnader och nedskrivningen av Volvo Rents. Det säsongsmässigt goda operativa kassaflödet på 10,3 miljarder kronor i vår industriverksamhet bidrog till att vår finansiella ställning stärktes, och vid slutet av året var industriverksamhetens finansiella nettoskuld 29,0% av det egna kapitalet. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie jämfört med 3,00 kronor per aktie föregående år.

I höstas fattade vi beslut om ett koncernövergripande effektiviseringsprogram baserat på olika åtgärder kopplade till genomförandet av koncernens strategier och som kommer att genomföras under 2014 och 2015. Vi är nu klara med den detaljerade analysen av konsekvenserna av programmet och räknar med att cirka 4.400 tjänstemän och konsulter runt om i världen kommer att beröras av personalneddragningar, inklusive de tidigare annonserade 2.000 personerna inom stabs- och koncerngemensamma supportfunktioner. Antalet tjänstemän runt om i världen kommer minska framför allt inom Group Trucks Operations, Group Trucks Technology, Group Trucks Sales and Marketing EMEA, IS/IT, Finans och Human Resources. Det här är en konsekvens av den omvandling som koncernen genomgår. Med en ny organisation och nya arbetssätt på plats kan vi också använda våra resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Personalminskningarna kommer att påbörjas omgående och den övervägande delen kommer genomföras 2014.

Under kvartalet meddelade vi två viktiga åtgärder med syfte att fokusera på och stärka vår kärnverksamhet. Vi tecknade avtal om avyttring av Volvo Rents i Nordamerika, en affär som slutfördes i januari i år. Vi offentliggjorde också förvärvet av Terex dumper- och tipptruckverksamhet.

Därutöver godkände i början av januari i år The National Development & Reform Commission (NDRC) i Kina vår strategiska allians med Dongfeng med ett 45 procentigt ägande i Dongfeng Commercial Vehicles. För att affären ska kunna genomföras krävs att ett antal villkor uppfylls, inklusive godkännanden från andra berörda myndigheter, men vi siktar på att slutföra affären i mitten av 2014. Genom detta samarbete kommer vi att få en ledande position inom medeltunga och tunga lastbilar i Kina, som är världens största lastbilsmarknad.

Goda lastbilsleveranser
Under det fjärde kvartalet steg leveranserna från koncernens lastbilsverksamheter med 15% jämfört med året före till drygt 61.000 lastbilar. Ökningen drevs av god efterfrågan i Nordamerika och Brasilien samt en förköpseffekt i Europa inför övergången till de hårdare emissionsregler som gäller från och med årsskiftet. Lönsamheten förbättrades och rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 5,7% jämfört med 4,0% föregående år.

I Europa föll orderingången under det fjärde kvartalet som förväntat efter förköpseffekten under 2013. För Volvo minskade orderingången med 16% jämfört med föregående år, och vi har nu dragit ned produktionen från den förhöjda nivån vi hade under det fjärde kvartalet. För Renault Trucks minskade orderingången med 30%, vilket bland annat förklaras av att vi är mitt inne i en övergång från den gamla till den nya generationens lastbilar. Mot bakgrund av orderingången under det fjärde kvartalet har vi dragit ned Renault Trucks produktion och kommer att ta ett antal stoppdagar i fabrikerna för att anpassa oss till den lägre volymen i orderboken. Sammantaget innebär detta ett lägre kapacitetsutnyttjande inom det europeiska industrisystemet under det första kvartalet.

I Nordamerika är efterfrågan på en god nivå, och efter en svag start på 2013 har vi successivt tagit tillbaka våra marknadsandelar och slutade året på en högre nivå än 2012. Allt fler kunder i Nordamerika väljer koncernens motorer och växellådor i sina lastbilar, vilket successivt kommer bidra till en större eftermarknadsaffär.

Vår lastbilsverksamhet i Brasilien har utvecklats mycket bra de senaste åren med växande marknadsandelar som följd. Under 2013 utsågs Volvo till ”Most desirable brand” i lastbilsbranschen och placerade sig i topp vad gäller både image och nöjda kunder. För att bibehålla den goda utvecklingen håller både vi och våra fristående återförsäljare ett högt tempo i utbyggnaden av eftermarknadsverksamheten.

I Asien fortsatte koncernens framåtriktade satsningar och VECV, vårt samriskbolag i Indien, lanserade Eicher Pro Series, som är en serie bestående av elva lastbilar och bussar utvecklade för Indien och andra tillväxtmarknader. Vår nya lastbil UD Quester som utvecklats för Asien och andra tillväxtmarknader har blivit mycket väl mottagen. Det finns en stor efterfrågan på Quester bland kunderna, men leveranserna kommer att vara begränsade en tid framöver eftersom vi startar produktionen i en ny fabrik med tillhörande nytt leverantörssystem. I Japan fortlöper vårt långsiktiga arbete med att effektivisera vårt återförsäljarnät och den industriella verksamheten.

Svag lönsamhet i besvärliga ­marknader för Volvo CE
Under det fjärde kvartalet uppgick Volvo CE:s nettoomsättning till 13 miljarder kronor, vilket var i nivå med föregående år, och rörelsemarginalen uppgick till 2,1%, också den i nivå med föregående år. Volvo CE påverkas av en marknad som kännetecknas av hård priskonkurrens, en svag produktmix, ett lågt kapacitetsutnyttjande och en ogynnsam valutakursutveckling.

Lönsamhetsnivån är otillfredsställande och vi genomför därför ett antal aktiviteter inriktade på att stärka utvecklingen, bland annat en översyn av produktportföljen och ökade ansträngningar för att sänka produktkostnaderna. Dessa åtgärder är viktiga för att förbättra lönsamheten på medellång och lång sikt, även om de inte ger en omedelbar effekt.

Under 2014 räknar vi med en viss förbättring i efterfrågan på marknaden, framför allt drivet av Kina och Europa. Vi har sett en något ökad aktivitet inför vårsäsongen och vår orderingång steg med 7% under kvartalet jämfört med föregående år, med den allmänna byggindustrin som draglok. Dock är efterfrågan inom det viktiga och lönsamma gruvsegmentet fortsatt svagt.

Fortsatt svag marknad för bussar
Efterfrågan på den globala bussmarknaden fortsätter att vara på en låg nivå med fortsatt prispress i framför allt Europa, men det finns tidiga tecken på en viss återhämtning i Nordamerika. Det fjärde kvartalet steg bussleveranserna med 9% och de ökade volymerna bidrog till att Volvo Bussar vände fjolårets förlust på 22 Mkr till en vinst på 50 Mkr. Den svaga marknaden med prispress och ofördelaktiga valutakurser påverkar lönsam­heten negativt och Volvo Bussar genomför kostnadssänkande åtgärder för att stärka lönsamheten.

För Volvo Penta är det fjärde kvartalet säsongsmässigt svagt. Trots det klarade Volvo Penta att nå en rörelsemarginal på 4,0% (0,7) tack vare god kostnadskontroll och konkurrenskraftiga produkter på både marin- och industrisidan.

Volvo Financial Services fortsatte att utvecklas väl på de flesta marknader. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,1% för helåret 2013.

2014 – effektiviseringens år
Det år vi har lämnat bakom oss präglades av omfattande produktintroduktioner med tillhörande hårt arbete i alla delar av koncernen och förhöjd kostnadsnivå. Även om vi fortfarande har ett par kvartal kvar innan vi är helt igenom koncernens största produktförnyelse någonsin, så kommer innevarande år att karaktäriseras av effektiviseringar, inklusive neddragningar av aktiviteter och kostnader samt personalminskningar. Detta kommer spela en viktig roll i arbetet med nå koncernens strategiska och finansiella mål.


Olof Persson
VD och koncernchef