• Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 8% till 76,6 miljarder kronor (70,8). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg den med 13%.
  • Rörelseresultatet det fjärde kvartalet uppgick till 3.077 Mkr (2.190) exklusive omstruktureringskostnader på 581 Mkr (990) och en nedskrivning av Volvo Rents med 1.500 Mkr. Inklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningen uppgick rörelseresultatet till 996 Mkr (1.200). Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om 1.007 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 4,0% (3,1) exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningen av Volvo Rents. Inklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningen uppgick rörelsemarginalen till 1,3% (1,7).
  • Det fjärde kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning 0,24 kronor (0,40).
  • Det fjärde kvartalet var det ­operativa kassaflödet i industriverksamheten 10,3 miljarder kronor (4,7), vilket bidrog till att den finansiella nettoskulden minskade till 29,0% av eget kapital.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie (3,00).
  • Strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 4.400 personer planeras, inklusive tidigare meddelad personalminskning om 2.000 konsulter och anställda, varav den över­vägande delen kommer genomföras 2014.