Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet

Växande portfölj och förbättrade marginaler

Kundfinansieringsverksamheten levererade en högre nivå på bruttoresultatet under kvartalet tack vare fortsatt portföljtillväxt och en positiv marginalutveckling.

Nyfinansieringsvolymen på 11,1 miljarder kronor var på ungefär samma nivå som föregående år. Justerat för förändrade valutakurser steg nyfinansieringsvolymen med 5% jämfört med det tredje kvartalet 2012. Totalt finansierades 12.215 nya enheter från Volvokoncernen (12.253) under kvartalet. På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden under det tredje kvartalet 26% (28).

Kreditportföljen uppgick den 30 september 2013 till 101,3 miljarder kronor (97,5). Justerat för förändrade valutakurser växte kreditportföljen med 7,0% jämfört med det tredje kvartalet 2012.

Under kvartalet uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 293 Mkr (135) medan bortskrivningarna uppgick till 262 Mkr (110). De ökade avsättningarna är relaterade till lån och leasar som inte ger avkastning i Spanien och som härrör från den globala finansiella krisen under 2009 och 2010. På grund av den ihållande lågkonjunkturen och utdragna legala processer i landet har säkerheternas värde försämrats. Andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen var oförändrade på 1,34%. På helårsbasis uppgick bortskrivningarna till 0,66% den 30 september 2013 (0,53).

Rörelseresultatet det tredje kvartalet uppgick till 327 Mkr (384). Minskningen jämfört med föregående år är ett resultat av ökade avsättningar för osäkra fordringar i Spanien, vilka delvis motverkades av förbättrat bruttoresultat och lägre rörelsekostnader.

Under kvartalet syndikerade VFS cirka 0,8 miljarder kronor av kreditportföljen. Resultatet från syndikeringarna redovisas i Övriga rörelseintäkter och kostnader.