Volvokoncernens industriverksamhet

Minskad försäljning och lönsamhet

Under det tredje kvartalet sjönk nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet med 4% till 63.312 Mkr (66.289). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter (huvudsakligen Volvo Aero) steg nettoomsättningen med 3%. Försäljningen steg i Västra Europa och Sydamerika medan den minskade i Östra Europa, Nordamerika och Asien.

Lägre lönsamhet jämfört med ­föregående år
Det tredje kvartalet 2013 uppgick rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 2.174 Mkr, exklusive kostnader på 104 Mkr relaterade till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Rörelseresultatet det tredje kvartalet 2012 uppgick till 3.096 Mkr, exklusive omstruktureringskostnader på 560 Mkr. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 3,4% (4,7).

Den minskade lönsamheten jämfört med det tredje kvartalet 2012 är framför allt en effekt av en betydande negativ påverkan från förändrade valutakurser och högre kostnader för forskning och utveckling som en effekt av en nettoavskrivning av investeringar i forskning och utveckling till ett belopp om 226 Mkr, jämfört med en nettokapitalisering om 651 Mkr det tredje kvartalet föregående år. Kassaflödespåverkande investeringar i forskning och utveckling minskade från 3.928 Mkr det tredje kvartalet föregående år till 3.485 Mkr. Lönsamheten påverkades även av den pågående och omfattande produktförnyelsen med tillhörande lanseringskostnader inom tillverknings-, försäljnings- och eftermarknadsorganisationerna.

Det tredje kvartalet 2013 hade en realisationsvinst från en försäljning av ett återförsäljarnätverk i Volvo CE en positiv påverkan om 92 Mkr.

Jämfört med det tredje kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan på rörelseresultatet uppgående till 1.068 Mkr.

Under det tredje kvartalet 2012 bidrog Volvo Aero, som har avyttrats, med ett rörelseresultat på 228 Mkr. Resultatet det tredje kvartalet 2012 påverkades också negativt i ett belopp om 560 Mkr hänförligt till beslutet att upphöra med tillverkningen av UD-lastbilar för den nordamerikanska marknaden och omstruktureringen i Japan samt av ökade garantiavsättningar inom lastbilar uppgående till ett belopp om 500 Mkr.

Säsongsmässigt svagt kassaflöde i industriverksamheten
Under det tredje kvartalet 2013 var det operativa kassaflödet i industriverksamheten negativt med 5,3 miljarder kronor. Det negativa kassaflödet är framför allt ett resultat av den säsongsmässiga minskningen av leverantörsskulderna uppgående till 5,1 miljarder kronor som en effekt av semesterstängningar i produktionen under det tredje kvartalet. Det tredje kvartalet 2012 var det operativa kassaflödet negativt med 7,2 miljarder kronor.