Volvokoncernens finansiella ställning

Nettoskulden, exklusive pensioner och liknande förpliktelser, i Volvokoncernens Industriverksamhet uppgick till 31,1 miljarder kronor den 30 september 2013, en ökning med 4,4 miljarder kronor jämfört med vid slutet av andra kvartalet, och motsvarande 46,3% av eget kapital. Inklusive pensioner och liknande förpliktelser uppgick Industriverksamhetens nettoskuld till 42,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 63,6% av eget kapital. Ökningen av nettoskulden, inklusive pensioner och liknande förpliktelser, är till största del hänförlig till negativt kassaflöde med 5,3 miljarder kronor. Detta vägs till viss del upp av valutakursförändringar om 1,1 miljarder kronor samt av omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner uppgående till 2,2 miljarder kronor.

Volvokoncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick sammantaget till 26,2 miljarder kronor den 30 september 2013. Därutöver finns beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter på 30,5 miljarder kronor.

Förändrade valutakurser minskade Volvokoncernens totala tillgångar med 8,6 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2013 som en effekt av omvärdering av tillgångar i utländska dotterbolag.

Soliditeten i Volvokoncernen uppgick till 22,4% den 30 september 2013 jämfört med 22,7% vid utgången av 2012 efter omräkning för tillägget i IAS 19 pensioner (För mer information avseende omräkningen se not 31 i 2012 års årsredovisning). Soliditeten i Industriverksamheten var vid samma tidpunkt 26,7% (27,0).

Volvokoncernens eget kapital uppgick den 30 september 2013 till 76,0 miljarder kronor.

Antal anställda
Den 30 september 2013 hade Volvokoncernen 95.428 tillsvidareanställda och 17.216 visstidsanställda och konsulter jämfört med 96.137 tillsvidareanställda och 13.452 visstidsanställda och konsulter vid utgången av 2012. Ökningen av antalet visstidsanställda och konsulter hänförs till kollektivanställda och är relaterad till högre produktionsnivåer jämfört med slutet av förra året.