Volvokoncernen

Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning det tredje kvartalet 2013 minskade med 5% till 64.880 Mkr (68.256). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter (huvudsakligen Volvo Aero) steg nettoomsättningen med 3%. Rörelseresultatet uppgick till 2.502 Mkr exklusive kostnader på 104 Mkr relaterade till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Inklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 2.398 Mkr (2.920). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansiella poster
Det tredje kvartalets räntenetto var –554 Mkr, jämfört med –596 Mkr föregående år. Under det andra kvartalet 2013 var räntenettot –611 Mkr.

Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till –140 Mkr jämfört med 45 Mkr det tredje kvartalet 2012. Förändringen är huvudsakligen en effekt av att marknadsvärderingen av derivat som används för att säkra kassaflödet och eliminera ränteexponeringen i låneportföljen var negativ med ett totalt belopp om 5 Mkr jämfört med en positiv påverkan om 157 Mkr det tredje kvartalet 2012.

Inkomstskatter
Det tredje kvartalets skattekostnad uppgick till 288 Mkr (958), inklusive en skattekredit i Brasilien uppgående till 274 Mkr.

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 1.415 Mkr det tredje kvartalet 2013, jämfört med 1.412 Mkr det tredje kvartalet 2012.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det tredje kvartalet uppgick till 0,68 kronor jämfört med 0,69 kronor det tredje kvartalet 2012.