Volvo Penta

Förbättrat rörelseresultat

  • Fortsatt svag efterfrågan på marinmotorer
  • Stärkt produktportfölj inom både marint och industri
  • Rörelsemarginal på 9,3%

Svag efterfrågan tvingar fram konsolidering i båtbyggarbranschen
I spåren av den alltjämt svaga globala efterfrågan på fritidsbåtar fortsätter konsolideringen inom båtindustrin. Ledande båtmärken har under sommaren genomgått ägarförändringar samtidigt som stora delar av båtbranschen i övrigt har tvingats till fortsatta neddragningar och rationaliseringar. Den allmänna branschbedömningen är att den totala efterfrågan för marinmotorer under 2013 inte kommer att överstiga föregående års nivåer.

Den globala marknaden för industrimotorer påverkades under kvartalet negativt av minskad efterfrågan inom den kinesiska byggsektorn. Totalmarknaden för dieseldrivna generatoraggregat, Volvo Pentas största segment inom industrimotorer, fortsätter att växa bland annat till följd av ökad efterfrågan i exempelvis Västeuropa, Turkiet och Mellanöstern.

Produkter för lyxyachtsegmenten
Trippel- och kvadrupelinstallationer av de största effektklasserna av IPS-systemet gör det möjligt för Volvo Penta att leverera motorer till yachter i upp till 100 fotsklassen. Framgångsrika IPS-installationer finns idag på marknaden i ett stort antal båtmodeller upp till 80 fot, vilket successivt stärker acceptansen för IPS i de större båtklasserna. Ytterligare installationer hos ledande båtbyggare färdigställs under slutet av året samtidigt som Volvo Penta genomför allt fler riktade marknadsföringsinsatser, bland annat vid höstens båtmässor, för att stärka positionerna inom lyxyachtsegmenten.

På industrimotorsidan har införsäljningen fortsatt av Volvo Pentas produktprogram för off-roadmotorer som möter 2014 års emissionslagkrav. Nya leveransavtal slöts under tredje kvartalet med bland annat europeiska tillverkare av pumpar och specialfordon.

Volymen i den totala orderboken per den 30 september 2013 var 29% högre än föregående år.

Ökad försäljning och förbättrad ­lönsamhet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2013 ökade med 3% jämfört med samma period föregående år till 1.774 Mkr (1.720). Justerat för förändrade valutakurser steg försäljningen med 5%. Försäljningen fördelades mellan de båda affärssegmenten enligt följande: Marin 932 Mkr (912) och Industri 842 Mkr (808).

Rörelseresultatet uppgick till 165 Mkr jämfört med föregående års resultat på 144 Mkr. Resultatet påverkades positivt av gynnsam produktmix. Jämfört med det tredje kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 24 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3% (8,4).