Koncernchefens kommentar

Omställning till nya generationer lastbilar

Volvokoncernens tredje kvartal präglades av den pågående genomgripande produktförnyelsen av koncernens lastbilsprogram och av att vi nu går in i en fas i koncernens utveckling där vi genomför åtgärder för att rationalisera och effektivisera verksamheten.

Det handlar om den största produktförnyelsen i Volvokoncernens historia, och den innebär att vi kommer att gå in i 2014 med ett mycket konkurrenskraftigt produktprogram. På kort sikt påverkas dock lönsamheten av en förhöjd kostnadsnivå relaterad till bland annat alla lanseringar, omställningar till nya produkter och det faktum att vi för tillfället producerar både den gamla och den nya generationen produkter för både Volvo och Renault Trucks. I ett sådant läge är det svårt att få ut maximal produktivitet i det industriella systemet. Under kvartalet påverkades lönsamheten även av drygt 1 miljard kronor från ofördelaktiga valutakurser och av högre kostnader för forskning och utveckling. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 miljarder kronor och rörelsemarginalen till 3,9% exklusive omstruktureringskostnader. Omställningen till de nya produkterna kommer att pågå ytterligare ett par kvartal, men när vi är igenom den kommer vi att sänka koncernens kostnader och få ut den produktivitetshöjning som de nya produkterna möjliggör.

Hög takt i genomförandet av ­strategiska åtgärder
Vi fortsätter även att hålla en hög fart i genomförandet av åtgärder kopplade till koncernens strategi för 2013–2015. Vi har beslutat att föra samman ett antal åtgärder i ett koncernövergripande effektiviseringsprogram som omfattar neddragningar av antalet anställda och konsulter på tjänstemannasidan och effektiviseringar i det globala industrisystemet. Åtgärderna syftar till att öka koncernens effektivitet och konkurrenskraft. Vi räknar med att programmet medför omstruktureringskostnader på totalt cirka 5 miljarder kronor. Huvuddelen förväntas påverka rörelseresultatet nästa år. Besparingarna beräknas till cirka 4 miljarder kronor årligen, och de kommer successivt att ge resultat nästa år för att nå full effekt vid slutet av 2015.

I oktober fattade vi dessutom ett inriktningsbeslut om att genomföra förändringar i den europeiska lastbilstillverkningen för att öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften. Vår avsikt är att stegvis under de närmaste två åren flytta monteringen av hyttinredning från Umeå till Göteborg, att koncentrera tillverkningen av tunga lastbilar i Göteborg från två monteringslinor till en och att koncentrera monteringen av medeltunga lastbilar till en enda monteringslina i Blainville i Frankrike. Genom att optimera industristrukturen i Europa gör vi det möjligt att bygga lastbilar på ett mycket mer effektivt sätt med lägre kostnad per lastbil.

Som ytterligare en del i det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet har vi också fattat ett inriktningsbeslut om att rationalisera stabs- och koncerngemensamma funktioner runt om i världen. Cirka 2.000 anställda tjänstemän och konsulter förväntas påverkas av denna åtgärd, som vi avser att genomföra under 2014.

Inom ramen för programmet har vi också sagt upp avtalet om lokal montering av Renaultlastbilar för den turkiska marknaden. Vi har även beslutat att rationalisera vår reservdelshantering i Sydafrika och att genomföra ett antal åtgärder för att ytterligare förbättra effektiviteten vid vår motortillverkning i Hagerstown i USA.

Samtliga de beslutade åtgärderna följer den strategiska plan vi lagt fast för 2013–2015 och vi fattar nu i hög takt beslut och vidtar åtgärder för att stärka koncernens framtida konkurrenskraft och lönsamhet.

Massiv produktförnyelse inom ­lastbilar fortsätter
Aktivitetsnivån är som sagt mycket hög i vår lastbilsverksamhet och under det tredje kvartalet fortsatte förnyelsen av lastbilsprogrammet med lanseringen av UD Quester, som är en helt ny serie tunga lastbilar utvecklad för tillväxtmarknaderna i Asien och andra delar av världen. UD Quester har gått i produktion vid vår fabrik i Bangkok i Thailand och på sikt kommer den tillverkas även vid anläggningar i Kina och Indien. I år blir volymerna av UD Quester blygsamma men vi ökar takten i tillverkningen betydligt nästa år.

Lanseringen av UD Quester är en del av den omfattande produktförnyelse av vårt lastbilsprogram som pågått sedan förra hösten. Vi har lanserat nya Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FL och Volvo FE. I juni presenterades Renault Trucks nya, kompletta lastbilsprogram i T-, K-, C- och D-serierna för såväl fjärrtransporter och anläggningstransporter som distribution. Vi ställer för närvarande om produktionen till de nya lastbilarna samtidigt som det europeiska systemet successivt går över till Euro 6-motorer. I Indien har vårt samriskbolag startat tillverkningen av de nya 5- och 8-litersmotorerna för UD Quester och vårt medeltunga lastbilsprogram i Europa. I Brasilien lanserade vi en ny Volvo VM. Vi arbetar intensivt med att säkerställa lanseringarna i alla delar i värdekedjan. De nya lastbilarna, som ska bidra till koncernens tillväxt och lönsamhet under lång tid framöver, har mottagits mycket väl av både våra återförsäljare och våra kunder. De uppskattar att vi investerat betydande resurser för att bidra till att stärka deras konkurrenskraft. Jag kan konstatera att våra nya och starkare produktprogram har gett återförsäljarna stärkt framtidstro och motiverat dem att fortsätta investera för att bidra till utvecklingen av våra varumärken.

Vi har haft en bra orderingång under året. Under det tredje kvartalet steg den med 7% jämfört med det tredje kvartalet i fjol och vi har bra orderböcker för det fjärde kvartalet. Orderingången hölls dock tillbaka något på grund av att tillgänglig produktionskapacitet för 2013 i framför allt Europa och Brasilien i stort sett sålts slut. När vi blickar in i 2014 så räknar vi med att efterfrågan på många av våra marknader kommer att vara på ungefär samma nivå som i år. Specifika prognoser ges i lastbilsavsnittet i denna rapport.

Vi följer noga hur efterfrågan i Europa utvecklas och har hög beredskap för att justera produktionen i början av 2014.

Under det tredje kvartalet steg leveranserna från koncernens helägda lastbilsverksamheter med 4% till drygt 48.000 lastbilar. Nettoomsättningen i lastbilsverksamheten uppgick till 43,2 miljarder kronor och rörelsemarginalen var 4,4% exklusive omstruktureringskostnader. Lönsamheten påverkades av ofördelaktig valutakursutveckling, lanseringskostnader, högre kostnader för forskning och utveckling samt kostnader i industrisystemet hänförliga till upptaktningen av nya modeller och parallellproduktion av nya och gamla modeller.

Lägre försäljning i gruvsegmentet påverkar Volvo CE
Under det tredje kvartalet minskade Volvo CE:s nettoomsättning med 7% till 12,3 miljarder kronor. Trots en besvärlig situation på marknaden med svag efterfrågan, speciellt från gruvbranschen, och en ofördelaktig valutakursutveckling har Volvo CE tack vare god kostnadskontroll bibehållit en rörelsemarginal på 4%.

Volvo CE fortsätter dessutom att ha bra kontroll på sina lagernivåer som är i balans med efterfrågan.

Marknaderna i bland annat Asien påverkas fortsatt negativt av låg efterfrågan från gruvindustrin. Detta har medfört att lönsamheten är svag för vissa återförsäljare med stor exponering mot gruvnäringen i Kina. Marknaden i Europa är något upp, medan den rör sig sidledes i Nordamerika och är något försvagad i Sydamerika. Vårt grundscenario för nästa år är att marknaderna kommer att vara i stort sett på samma nivå som under 2013.

För några dagar sedan meddelade Volvo CE:s VD Pat Olney att han beslutat sig för att gå vidare i karriären och flytta tillbaka till Nordamerika. Under sina 16 år som finanschef, produktionschef och sedermera VD har Pat bidragit till att utveckla Volvo CE till ett av de ledande företagen i anläggningsmaskinbranschen.

Fortsatt tufft för Bussar medan Volvo Penta visar god lönsamhet
Den globala bussmarknaden fortsätter att vara på en historiskt låg nivå med fortsatt prispress i framför allt Europa. Det tredje kvartalet gjorde Volvo Bussar en förlust på 164 Mkr jämfört med en förlust på 64 Mkr föregående år. Resultatförsämringen beror framför allt på en försämrad produktmix och negativ påverkan på 95 Mkr från ofördelaktiga valutakurser. Tack vare hårt arbete har Volvo Bussar lyckats sänka sina strukturella kostnader i samma takt som efterfrågan har minskat och har ett bra utgångsläge när väl efterfrågan ökar igen. På den positiva sidan finns också att orderingången steg med 41% jämfört med det tredje kvartalet föregående år.

För Volvo Penta är den globala efterfrågan på fritidsbåtar fortsatt svag och på historiskt låga nivåer, vilket påverkar försäljningen av marinmotorer. Marknaden för industrimotorer utvecklas något bättre, med undantag för bland annat Kina. Volvo Penta flyttar dock fram sina positioner på marinsidan med sitt IPS-system och på industrimotorsidan med sitt erbjudande inom offroad-applikationer och nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 3% till 1,8 miljarder kronor. Den ökade försäljningen och en god kontroll på kostnaderna bidrog till att lönsamheten förbättrades med en rörelsemarginal på 9,3%.

Volvo Financial Services fortsatte att utvecklas väl på de flesta marknader och bruttoresultatet förbättrades som en effekt av en växande kreditportfölj och bättre marginaler. Rörelseresultatet minskade dock till 327 Mkr som en effekt av ökade avsättningar för osäkra fordringar i Spanien, där ett långsamt legalt system gör att vi har svårt att återta lastbilar från kunder som inte kunnat betala sedan finanskrisen 2009–2010. Trots resultatförsämringen under kvartalet uppgick avkastningen på eget kapital till 12,6% på rullande tolv månader.

Volvokoncernen är inne i en intensiv och spännande period. Vi har en portfölj av starka varumärken, vi har lanserat nya, konkurrenskraftiga produkter och vi har en organisation med högt kvalificerade medarbetare. De närmaste två åren kommer vi dessutom arbeta hårt med att öka koncernens produktivitet och kostnadseffektivitet i linje med den strategiska planen för 2013–2015 som lagts fast. Vi har fullt fokus på att genomföra de åtgärder som krävs för att förbättra Volvokoncernens konkurrenskraft och övergripande lönsamhet.

Olof Persson
VD och koncernchef