• Under det tredje kvartalet sjönk nettoomsättningen med 5% till 64,9 miljarder kronor jämfört med 68,3 miljarder kronor det tredje kvartalet 2012. Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg omsättningen med 3%.
  • Rörelseresultatet det tredje kvartalet var 2.502 Mkr (3.480) exklusive omstruktureringskostnader på 104 Mkr (560). Jämfört med det tredje kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan om 1.068 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 3,9% (5,1) exklusive omstruktureringskostnader.
  • Det tredje kvartalet var resultatet per aktie 0,68 kronor (0,69).
  • Det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten –5,3 miljarder kronor (–7,2).
  • Som en del i det tidigare annonserade koncernövergripande effektiviseringsprogrammet har ett inriktningsbeslut fattats om att minska antalet tjänstemän inom stabs- och koncerngemensamma funktioner med cirka 2.000 anställda och konsulter. Denna effektiviseringsåtgärd utgör en stor del av de offentliggjorda 5 miljarder kronorna i omstruktureringskostnader och 4 miljarder kronorna i besparingar.