Bussar

Svaga marknader påverkar lönsamheten

  • Lägre försäljningsvolymer på en svag marknad
  • Rörelseresultat på –164 Mkr
  • Förbättrad orderingång

Världsmarknaden för bussar på ­fortsatt låg nivå
Under 2013 förväntas den europeiska bussmarknaden vara på samma nivå som under 2012 med fortsatt prispress som resultat. I Nordamerika finns tidiga indikationer på en återhämtning i både turistbuss- och transitmarknaden. Asien fortsätter att visa tillväxt men på låga nivåer. I Kina förväntas upphandlingarna bli fler mot slutet av 2013, mot bakgrund av att en ny transportpolitik annonserats. I Indien är efterfrågan låg på marknaden för turistbussar.

Stark utveckling inom electromobility
Volvo Bussar fortsätter att stärka sin globala position inom hybridteknik med breddningen av nuvarande utbud av hybridbussar med Volvos hybridledbuss. I Sydamerika finns en märkbar trend mot electromobility, med intresse för hybridfordon och elektriska fordon. Under det tredje kvartalet erhöll Volvo Bussar en genombrottsorder i regionen på 200 hybridbussar till Colombia. I Europa undertecknades ett strategiskt partnerskap inom elektrifiering av kollektivtrafik med Hamburger Hochbahn i Tyskland. Kärnan i samarbetet är Volvos pluginhybrider. Därutöver gick Volvo Bussar in på den franska marknaden med sina första två hybrider levererade till Lyon under kvartalet.

Leveranserna under det tredje kvartalet 2013 uppgick till 1.939 bussar jämfört med 1.766 bussar samma kvartal 2012, vilket är en ökning med 10%. Orderingången det tredje kvartalet uppgick till 2.780 bussar, vilket var 41% fler än under samma period förra året.

Rörelseförlust i kvartalet
Det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 9% till 3.705 Mkr (4.076). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 4%. Bussar gjorde ett rörelseresultat på –164 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på –64 Mkr under det tredje kvartalet 2012. Rörelsemarginalen var –4,4% (–1,6). Resultatet det tredje kvartalet påverkades av en negativ marknads- och produktmix. Jämfört med det tredje kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 95 Mkr.

Kostnadssänkande åtgärder pågår inom Volvo Bussar för att motverka den negativa marknadsutvecklingen och kompensera för valutakurssvängningar. Ytterligare förbättrad effektivitet förväntas från Volvo Bussars konsolidering av busstillverkningen i Europa, med stängningen av busstillverkningen i Säffle under det andra kvartalet 2013.