Anläggningsmaskiner

Fortsatt svagt inom gruvindustrin

  • Inga tydliga tecken på återhämtning i den globala marknaden för anläggningsmaskiner
  • Uppgång i Kina driven av mindre maskiner
  • Rörelsemarginalen påverkad av produktmix och negativ ­valutakursutveckling

De flesta marknader svagt ned hittills i år
Mätt i antal sålda enheter minskade totalmarknaden för anläggningsmaskiner i Europa med 8% under perioden januari till augusti jämfört med samma period föregående år. Nordamerika steg med 1% medan Sydamerika var oförändrat. Asien exklusive Kina minskade med 2% och Kina med 4%. I Kina stabiliseras marknaden. Jämfört med det svaga tredje kvartalet 2012 steg den kinesiska marknaden med 10%, framför allt drivet av mindre maskiner.

Utsikterna för helåret 2013 är oförändrade jämfört med föregående prognoser. Totalmarknaden i Europa förväntas minska med 5% till 15% mätt i antal enheter. Nordamerika, Sydamerika, Kina samt Asien exklusive Kina förväntas samtliga bli i intervallet minus 5% till plus 5%.

För 2014 förväntas marknaderna ovan bli i intervallet minus 5% till plus 10%, med undantag för Kina som förväntas hamna mellan 0% och 10%.

I Europa börjar marknaden visa tecken på stabilisering på låga nivåer, vilket avspeglar den allmänna konjunkturutvecklingen. Dock förväntas marknaderna variera kraftigt mellan olika länder. Volvo CE tog marknadsandelar under kvartalet tack vare en riktad kampanj för att öka försäljningen av kompaktmaskiner.

I Nordamerika är totalmarknaden hittills i år på samma nivå som under samma period föregående år. Efterfrågan under 2012 stärktes av att uthyrningsflottorna förnyade sina maskinparker. Dessa åtgärder är nu avslutade vilket lett till minskade leveranser för Volvo CE under 2013.

Det finns inga tecken på en återhämtning i gruvindustrin runt om i världen och gruvmarknaden fortsätter att vara på låga nivåer i Asien, inklusive Kina.

Negativ produkt- och marknadsmix påverkade lönsamheten
Under det tredje kvartalet 2013 minskade nettoomsättningen med 7% till 12.278 Mkr (13.272). Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med 5%. Försäljningen påverkades negativt av lägre aktivitet i den globala gruvindustrin, vilket påverkade försäljningen av större och dyrare maskiner.

Rörelseresultatet sjönk till 496 Mkr (602) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0% (4,5). Jämfört med samma kvartal föregående år påverkades resultatet under det tredje kvartalet negativt av minskad försäljning i allmänhet och till gruvsegmentet, som har högre marginaler, i synnerhet. Jämfört med det tredje kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 229 Mkr. Det tredje kvartalet 2013 hade en realisationsvinst från en försäljning av en återförsäljare en positiv påverkan om 92 Mkr.