Lastbilar

Produktförnyelse för de europeiska marknaderna


  • Komplett förnyelse av Renault Trucks produktlinjer
  • Fortsatt stark orderingång
  • Rörelsemarginal på 4,0%
Få registreringar under första halvåret, successiv förbättring förväntas

Under de fem första månaderna 2013 registrerades 84.705 tunga lastbilar i Europa 28 (EU:s 27 länder minus Bulgarien plus Norge och Schweiz), en minskning med 13% jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av den låga efterfrågan under det andra halvåret 2012. Den höga nivån på orderingången de sex senaste månaderna pekar på att förköpen kommer att fortsätta stödja marknaden under 2013 trots det ogynnsamma ekonomiska klimatet. Bedömningen är att totalmarknaden för tunga lastbilar i Europa kommer att nå en nivå på cirka 230.000 lastbilar (oförändrad prognos).

Till och med juni 2013 minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika med 11% till 111.834 fordon, jämfört med 125.590 de sex första månaderna 2012. Även om signalerna om den ekonomiska utvecklingen är blandade så tycks takten i återhämtningen av bostadsbyggandet ha hållit uppe. Bygg- och anläggningssegmentet fortsatte att visa tecken på återhämtning efter flera år med svag utveckling, men den huvudsakliga drivkraften på marknaden fortsätter att vara ersättningsbehovet i fjärrtransportsegmentet. Totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika förväntas vara oförändrad på cirka 250.000 lastbilar under 2013 (oförändrad prognos).

Under de första sex månaderna 2013 steg totalmarknaden för tunga lastbilar i Brasilien med 13% till 49.344 lastbilar jämfört med 43.771 de sex första månaderna 2012. Den brasilianska marknaden förväntas växa under 2013 med kraft av fortsatt låga finansieringsräntor, investeringar i infrastruktur och en stark skördesäsong. Den brasilianska totalmarknaden för tunga lastbilar förväntas växa och nå en nivå på cirka 105.000 lastbilar under 2013 (oförändrad prognos).

I Kina förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar nå en nivå på cirka 630.000 lastbilar under 2013 jämfört med 636.000 lastbilar under 2012 (oförändrad prognos). Totalmarknaden för medeltunga lastbilar i Kina förväntas nå en nivå på cirka 305.000 lastbilar under 2013 jämfört med 290.000 lastbilar under 2012 (oförändrad prognos).

I Indien sjönk marknaden för tunga lastbilar under de sex första månaderna 2013 med 31% till 75.148 lastbilar (109.172) efter en avmattning i konjunkturen och sänkningar av bränslesubventionerna. Efterfrågan förväntas öka och bedömningen om totalmarknaden för tunga lastbilar i Indien är 160.000 lastbilar under 2013 jämfört med 185.000 lastbilar under 2012 (föregående prognos: 195.000 tunga lastbilar). Den indiska totalmarknaden för medeltunga lastbilar förväntas nå en nivå på cirka 85.000 lastbilar under 2013 jämfört med 94.000 lastbilar under 2012 (föregående prognos: 95.000 lastbilar).

Till och med juni minskade den japanska marknaden för tunga lastbilar med 11% jämfört med de sex första månaderna 2012. Regeringens ekonomiska åtgärder har påbörjats och de avsevärda pågående investeringarna i offentliga byggnadsprojekt kommer troligen att stimulera den japanska ekonomin. Under 2013 förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar i Japan växa till cirka 35.000 lastbilar (oförändrad prognos).

Återhämtning i leveranserna sedan det första kvartalet
Under det andra kvartalet 2013 levererade Volvokoncernen totalt 51.984 lastbilar, vilket var 4% färre än under det andra kvartalet 2012 men hela 35% fler än under det första kvartalet 2013.

Fortsatt stark orderingång

Den totala nettoorderingången fortsatte på en hög nivå under det andra kvartalet. Orderingången steg med 16% under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. En total orderingång på 56.349 lastbilar och leveranser på 51.984 lastbilar gav en så kallad book-to-bill ratio på 108% för koncernens helägda lastbilsverksamheter.

Under det andra kvartalet 2013 uppgick orderingången i Europa till 24.350 lastbilar, vilket var 13% fler än under det andra kvartalet föregående år. Orderingången på Volvolastbilar steg med 19% och orderingången för Renault Trucks steg med 6%. Trots det ogynnsamma ekonomiska klimatet i delar av Europa indikerar den höga orderingången de sex senaste månaderna att vissa kunder väljer att investera i nya lastbilar före de nya emissionsreglerna Euro 6, som införs den 1 januari 2014.

I Nordamerika steg orderingången under det andra kvartalet med 39% jämfört med det andra kvartalet föregående år, med en särskilt stark utveckling för Mack.

I Sydamerika fortsatte orderingången att förbättras, delvis tack vare förmånliga finansieringsvillkor och förbättrade konjunkturutsikter i Brasilien. Orderingången det andra kvartalet steg med 38% jämfört med samma kvartal föregående år.

Jämfört med det andra kvartalet 2012 minskade orderingången i Asien och på Övriga marknader med 3% respektive 4%.

Rörelsemarginal på 4,0% tack vare ökad försäljning och förbättrat kapacitetsutnyttjande

Under det andra kvartalet 2013 uppgick lastbilsverksamhetens nettoomsättning till 46.234 Mkr, vilket var 8% lägre än det andra kvartalet 2012 men 25% högre än under det första kvartalet 2013. Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 1% jämfört med det andra kvartalet föregående år. Försäljningen minskade i samtliga regioner utom Sydamerika.

Lastbilsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 1.835 Mkr under det andra kvartalet 2013 jämfört med ett rörelseresultat på 4.284 Mkr det andra kvartalet 2012 och 101 Mkr det första kvartalet 2013. Rörelsemarginalen uppgick till 4,0% jämfört med 8,5% samma period föregående år och 0,3% det första kvartalet 2013. Det förbättrade rörelseresultatet jämfört med det första kvartalet är ett resultat av högre försäljning och förbättrat kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet. Jämfört med det andra kvartalet förra året påverkades lönsamheten negativt av fortsatt höga investeringar i forskning och utveckling för den genomgripande produktförnyelsen och med den tillhörande lanseringskostnader inom tillverknings-, försäljnings- och eftermarknadsfunktionerna. Bland projekten finns den nya Volvo FH-serien, den nya Volvo FM-serien, nya Volvo FL och FE, Volvo FMX-lastbilen, Renault Trucks nya serier T, C, K och D, en ny serie tunga lastbilar anpassad för tillväxtmarknader, ett nytt medeltungt motorprogram och regeldriven forskning och utveckling inför emissionsbestämmelserna Euro 6.

Under det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet inom lastbilar negativt av en ökning i garantireserven uppgående till 900 Mkr och positivt av en avyttring av icke-kärnverksamhet om 99 Mkr.

Jämfört med det andra kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 864 Mkr.

Rörelseresultatet under det andra kvartalet 2012 påverkades positivt med 314 Mkr som ett resultat av en mervärdesskattereduktion i Brasilien relaterad till tidigare år.

Komplett förnyelse av Renault Trucks produktsortiment

Den 11 juni lanserade Renault Trucks en komplett förnyelse av sin produktportfölj med introduktionen av den nya T-serien för fjärrtransporter, de nya C- och K-serierna anläggningslastbilar och den nya D-serien distributionslastbilar. Renault Trucks drar fördel av övergången till motorstandarden Euro 6 för att förnya hela sitt produktsortiment. Satsningen har föregåtts av en investering av Volvokoncernen på över 2 miljarder euro över fem år och är första gången någonsin som en tillverkare har förnyat hela sin flotta på en och samma gång.

Volvo Lastvagnar ska börja sälja DME-drivna lastbilar i Nordamerika

I juni meddelade Volvo Lastvagnar att man, utöver sitt erbjudande av naturgasdrivna lastbilar, planerar att börja sälja dimetyleterdrivna (DME) kommersiella fordon i Nordamerika. Att konvertera naturgas till DME är ett innovativt sätt att tackla många av utmaningar inom distribution, lagring och tankning som annars omgärdar naturgas som ett bränsle för tunga lastbilar. Tillverkning av DME-drivna fordon planeras börja 2015.

Volvo Lastvagnar har förnyat hela sitt europeiska modellprogram på åtta månader

Volvo Lastvagnar har introducerat fem nya lastbilsmodeller sedan september 2012. Det började i fjol med den spektakulära premiären för nya Volvo FH, som följdes av årets lanseringar av Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL. Alla de nya modellerna har innovationer och funktioner som gör förarens jobb lättare och mer effektivt. De nya lastbilarna kommer att introduceras på fler marknader världen över efterhand.