Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet

Bra lönsamhet

Kundfinansieringsverksamheten levererade bra resultat under kvartalet tack vare lönsam tillväxt och en stabil portföljutveckling på flertalet av de marknader där man bedriver verksamhet.

Nyfinansieringsvolymen under kvartalet uppgick till 11,7 miljarder kronor (12,7). Justerat för förändrade valutakurser sjönk volymen med 2% jämfört med det andra kvartalet 2012. Totalt finansierades 12.655 nya enheter från Volvokoncernen under kvartalet (13.506). På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden under det andra kvartalet 26% (27).

Kreditportföljen uppgick den 30 juni 2013 till 103,3 miljarder kronor (101,9). Justerat för förändrade valutakurser växte kreditportföljen med 5,6% jämfört med det andra kvartalet 2012.

Under kvartalet uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 224 Mkr (193) medan bortskrivningarna uppgick till 125 Mkr (163). Andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen ökade från 1,30% den 31 mars 2013 till 1,34% den 30 juni 2013. På helårsbasis uppgick bortskrivningarna till 0,47% den 30 juni 2013 (0,57).

Rörelseresultatet det andra kvartalet uppgick till 416 Mkr (387). Förbättringen jämfört med föregående år är huvudsakligen ett resultat av förbättrade marginaler och ökade tillgångar som ger avkastning. Under kvartalet syndikerade VFS cirka 2,1 miljarder kronor av kreditportföljen, inklusive 1,2 miljarder kronor i Brasilien, i enlighet med strategin för riskspridning och finansiering. Resultatet från syndikeringarna redovisas i Övriga rörelseintäkter och kostnader.