Volvokoncernens industriverksamhet

Försäljningen fortfarande lägre än i fjol

Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet med 13% till 70.830 Mkr (80.977). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter (huvudsakligen Volvo Aero) sjönk nettoomsättningen med 4%. Försäljningen minskade i samtliga regioner med undantag för Sydamerika.

Resultatåterhämtning jämfört med det första kvartalet 2013

Under det andra kvartalet 2013 uppgick rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 2.846 Mkr, jämfört med 101 Mkr det första kvartalet 2013 och 7.322 Mkr det andra kvartalet 2012. Rörelsemarginalen uppgick till 4,0% jämfört med 0,2% det första kvartalet 2013 och 9,0% det andra kvartalet 2012.

Den förbättrade lönsamheten jämfört med det första kvartalet 2013 är framför allt en effekt av högre försäljningsvolymer och högre kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet som ett resultat av högre produktionsvolymer. Lönsamheten påverkades även positivt av en fördelaktig marknadsmix med högre försäljningsvolymer i Brasilien. Under det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet i segmentet lastbilar negativt av en ökning av garantireserven uppgående till 900 Mkr och positivt av en avyttring av icke-kärnverksamhet om 99 Mkr. Volvo Pentas rörelseresultat påverkades positivt med 81 Mkr av engångseffekter.

Rörelseresultatet det andra kvartalet 2013 påverkades positivt av nettokapitalisering av kostnader för forskning och utveckling till ett belopp om 489 Mkr. Eftersom många projekt har gått in i lanseringsfas, då de inte längre kapitaliseras, förväntas rörelseresultatet det tredje kvartalet 2013 påverkas negativt av nettoavskrivningar på cirka 300 Mkr, även om utgifterna kommer att ligga på ungefär samma nivå som under det andra kvartalet 2013. Under det tredje kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet positivt av en nettokapitalisering uppgående till 651 Mkr.

Jämfört med det andra kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan på rörelseresultatet uppgående till 1.210 Mkr.

Jämfört med det andra kvartalet 2012 fortsatte rörelseresultatet att påverkas negativt av lägre försäljning och den fortsatt höga investeringstakten i den omfattande produktförnyelsen med tillhörande lanseringskostnader inom tillverknings-, försäljnings- och eftermarknadsorganisationerna.

Under det andra kvartalet 2012 bidrog Volvo Aero, som har avyttrats, med ett rörelseresultat på 315 Mkr. Under det andra kvartalet 2012 påverkades ”Kostnad för sålda produkter” positivt med 495 Mkr som ett resultat av en tillgodoräkning av mervärdesskattereduktion i Brasilien relaterad till för höga inbetalningar under tidigare år. Rörelseresultatet i det andra kvartalet 2012 påverkades också positivt med 100 Mkr från en försäkringsersättning inom Anläggningsmaskiner för skador orsakade av jordbävningen och tsunamin i Japan 2011.

Positivt operativt kassaflöde i industriverksamheten
Under det andra kvartalet 2013 var det operativa kassaflödet i industriverksamheten positivt med 4,1 miljarder kronor. Det positiva kassaflödet det andra kvartalet 2013 är framför allt en effekt av rörelseresultatet på 2,8 miljarder kronor och en viss minskning av rörelsekapitalet om 1,6 miljarder kronor. Det andra kvartalet 2012 var det operativa kassaflödet 2,5 miljarder kronor.