Volvokoncernens finansiella ställning

Nettoskulden, exklusive pensioner och liknande förpliktelser, i Volvokoncernens Industriverksamhet uppgick till 26,7 miljarder kronor den 30:e juni 2013, en ökning med 1,3 miljarder kronor jämfört med vid slutet av första kvartalet, och motsvarande 40,5% av eget kapital. Inklusive pensioner och liknande förpliktelser uppgick Industriverksamhetens nettoskuld till 41,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 62,8% av eget kapital. Ökningen av nettoskulden är till största del hänförlig till utdelning. Detta vägs till viss del upp av det positiva kassaflödet på 4,1 miljarder kronor samt av omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner uppgående till 2,6 miljarder kronor.

Volvokoncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick sammantaget till 28,6 miljarder kronor den 30:e juni 2013. Därutöver finns beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter på 29,6 miljarder kronor.

Förändrade valutakurser ökade Volvokoncernens totala tillgångar med 4,5 miljarder kronor under det andra kvartalet 2013 som en effekt av omvärdering av tillgångar i utländska dotterbolag.

Soliditeten i Volvokoncernen uppgick till 21,5% den 30:e juni 2013 jämfört med 22,7% vid utgången av 2012 efter omräkning för tillägget i IAS 19 pensioner (För mer information avseende omräkningen se not 31 i 2012 års årsredovisning). Soliditeten i Industriverksamheten var vid samma tidpunkt 25,4% (27,0).

Volvokoncernens eget kapital uppgick den 30:e juni 2013 till 74,8 miljarder kronor.

Antal anställda
Den 30 juni 2013 hade Volvokoncernen 96.956 tillsvidareanställda och 16.355 visstidsanställda och konsulter jämfört med 96.137 tillsvidareanställda och 13.452 visstidsanställda vid utgången av 2012.