Koncernchefens kommentar

Sekventiellt förbättrad försäljning och vinst

Efter en svag inledning på året återhämtade sig koncernens försäljning och lönsamhet under det andra kvartalet 2013. Förnyelsen av koncernens lastbilserbjudande gick in i en ännu mer intensiv fas och under kvartalet presenterade vi en helt ny produktportfölj inom Renault Trucks samt en rad nya lastbilar för Volvo. Så här långt har lastbilarna mottagits mycket väl av kunder och återförsäljare, vilket är av största vikt då dessa nya lastbilar kommer att vara mycket betydelsefulla för koncernens försäljning och lönsamhet de kommande åren.

Försäljningen under andra kvartalet 2013 återhämtade sig ordentligt jämfört med det första kvartalet 2013 och uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 25%. Även lönsamheten förbättrades tack vare högre försäljningsvolymer och bättre kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Trots att vi var tvungna att öka vår garantireserv med 900 Mkr för produktkvaliteten på äldre lastbilar uppgick rörelseresultatet till 3,3 miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5% jämfört med 0,8% under det första kvartalet.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 4,1 miljarder kronor, framförallt som en effekt av rörelseresultatet.

Intensiv produktförnyelse inom Lastbilar

I juni lanserade Renault Trucks ett helt nytt lastbilsprogram med fyra olika lastbilsserier för allt från fjärrtransporter och anläggningsarbete till distribution. Renault Trucks nya lastbilsprogram, med T-serien för fjärrtransporter, C för anläggningsarbete, K för tungt anläggningsarbete och D för distribution, är viktigt för hela koncernen eftersom det förstärker produktportföljen och ökar möjligheterna för koncernen att växa i Europa och på många andra marknader. Utöver de nya lastbilarna har vi också gjort stora investeringar i fabriker för att öka effektiviteten i samband med att de nya lastbilarna börjar produceras.

Volvo Lastvagnar har också presenterat en rad nya lastbilar under våren. I och med att de nya Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL-lastbilarna börjar produceras under hösten så har Volvovarumärket fått en helt ny produktportfölj för den europeiska marknaden. De nya lastbilarna kommer även att introduceras på de internationella marknaderna efterhand.

Under det tredje kvartalet fortsätter produktförnyelsen med lanseringen av en hel serie nya tunga lastbilar utvecklad för tillväxtmarknader och anpassad till prisnivåerna på dessa marknader. Det blir marknaderna i Sydostasien som först får ta del av de nya lastbilarna, vilka kommer tillverkas i vår fabrik i Thailand. Fabriken har en installerad teknisk kapacitet på 20.000 lastbilar per år och senare under hösten kommer produktionen gradvis taktas upp. Mot slutet av året planerar vi dessutom att lansera en helt ny serie Eicherlastbilar och bussar inom ramen för vårt samriskbolag i Indien.

I industrisystemet arbetar vi nu intensivt med att förbereda och ställa om produktionen till att börja producera de nya lastbils- och motorgenerationerna, vilket kommer att nå sin kulmen under det andra halvåret i år. Aktiviteten är även hög inom försäljnings- och eftermarknadsorganisationerna. Kortsiktigt påverkar detta lönsamheten då kostnaderna kommer att vara fortsatt höga, samtidigt som vi har de sedvanliga semesterstängningarna under det tredje kvartalet. Men när de nya lastbilsgenerationerna är ute på marknaderna kommer de att bidra till att säkerställa koncernens organiska tillväxt och konkurrenskraft framgent.

Efterfrågan har under kvartalet varit relativt stabil på de flesta av koncernens lastbilsmarknader med undantag för Brasilien där efterfrågan fortsatt att utvecklas starkt och i Indien där marknaden är betydligt tuffare. Jämfört med det andra kvartalet 2012 steg orderingången för lastbilsverksamhetens samtliga varumärken med 11%. Nettoomsättningen i lastbilsverksamheten uppgick till 46,2 miljarder kronor och rörelsemarginalen till 4,0%. Lönsamheten förbättrades kraftigt gentemot första kvartalet 2013 tack vare betydligt högre försäljningsvolymer och ett bättre kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet som en konsekvens av högre produktionsvolymer.

Volvo CE – förbättrad lönsamhet på svaga marknader

Under det andra kvartalet fortsatte Volvo CE:s försäljning att påverkas av den svaga efterfrågan på de flesta av världens marknader. På den viktiga kinesiska marknaden har dock nedgången bromsats upp och efterfrågan stabiliserats på en lägre nivå. Under det första halvåret i fjol upplevde gruvindustrin en boom och många återförsäljare byggde upp sina lager. Trots rådande marknadsläge, inte minst med en svag efterfrågan på större maskiner från gruvindustrin, så lyckades Volvo CE uppnå en rörelsemarginal på 8,3% under andra kvartalet 2013 på en försäljning som var 19% lägre än föregående år.

Volvo CE:s totala orderingång var på nästan samma nivå som under det andra kvartalet i fjol med bra utveckling i Kina, Europa och Mellanöstern och en svagare utveckling i resten av Asien och i Nordamerika där orderingången var på en hög nivå under fjolåret då Volvo Rents och återförsäljarna förnyade sina uthyrningsflottor. Volvo CE fortsätter att ha en god kontroll på lagren i både produktions- och återförsäljarkanalen. Med lanseringen av två hjullastarmodeller på den amerikanska marknaden tar Volvo CE också ett viktigt steg i att utveckla SDLG till ett globalt varumärke.

Fortsatt tufft marknadsläge för bussar, bra utveckling för Volvo Penta

För Volvo Bussar fortsätter totalmarknaden att vara svag med betydande prispress. Nettoomsättningen under andra kvartalet 2013 minskade med 20% jämfört med föregående år och rörelseresultatet minskade till 11 Mkr. På den positiva sidan är att orderingången ökade med 13% tack vare bättre efterfrågan från Nord- och Sydamerika och vissa marknader i Europa.

I juni tillträdde Håkan Agnevall som ny chef för Volvo Bussar. Håkan har ett mångårigt förflutet inom verkstadsindustrin med flera års svensk och internationell erfarenhet från flertalet företag. Under kvartalet inledde Volvo Bussar fältprover med plug-in hybridbussar. Plug-inhybriderna gör det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med 75-80% jämfört med nuvarande dieselbussar. Volvo Bussar meddelade även planer på ett samarbete om helt elektriska bussar i Göteborg.

För Volvo Penta är totalmarknaden för industrimotorer fortsatt svag. Den nordamerikanska marknaden för marinmotorer har återhämtat sig något, men i södra Europa är efterfrågan fortfarande svag. Den minskade båtpopulationen och minskad användning av båtarna påverkar reservdelsförsäljningen negativt. Trots den överlag fortsatt svaga marknaden så var Volvo Pentas försäljning i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 2,2 miljarder kronor under andra kvartalet 2013. God kontroll över kostnaderna samt vissa positiva engångseffekter bidrog till att Volvo Penta redovisade en rörelsemarginal på goda 13,4%.

Volvo Financial Services hade en god avkastning på eget kapital på 13%, vilket ligger i linje med det finansiella målet på 12-15%. Kreditportföljen fortsatte att utvecklas väl och lagren av återtagna produkter fortsatte att minska. Andelen försenade betalningar var fortsatt stabil. I Kina har vissa kunder och återförsäljare inom bygg och anläggning en fortsatt ansträngd finansiell situation även om läget förbättrats något.

Implementeringen av strategin för 2013-2015 fortlöper enligt plan

I våra strategiska mål för 2015 ligger mycket fokus på organisk tillväxt. Inte minst när det gäller att ta marknadsandelar och växa kraftigt i Asien och Afrika. Med en stark varumärkes- och produktportfölj som uppfyller kundernas olika behov kommer koncernen att stå än starkare när de nya lastbilsmodellerna är ute på marknaderna 2014. Med de nya produkterna på plats kan vi lägga all kraft på marknadssidan för att uppnå våra tillväxtmål för 2015.

Ett viktigt fokusområde i den nya strategin för 2013-2015 är att förbättra koncernens lönsamhet. Volvokoncernens nya organisation har nu verkat i ett drygt år och under den tiden har vi etablerat en väl fungerande struktur med nya ledningsgrupper inriktade på att nå våra strategiska mål. Med detta på plats tar vi nu nästa steg i utvecklingen. Inom ramen för koncernens strategi för 2013-2015 har vi de senaste kvartalen arbetat intensivt med att identifiera åtgärder för att rationalisera och effektivisera vår verksamhet. De närmaste kvartalen kommer vi att gå in i en fas då vi börjar verkställa dessa åtgärder. Målet är tydligt – att bli ett av de lönsammaste företagen i vår bransch. Det är en förutsättning för att vi ska ha handlingsutrymme att fortsätta satsa på bland annat produktutveckling och tillväxt på nya marknader.

Olof Persson
VD och koncernchef