• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 25% till 72,8 miljarder kronor jämfört med det första kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet 2012 minskade omsättningen med 12% och med 4% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet det andra kvartalet var 3.262 Mkr jämfört med 482 Mkr det första kvartalet 2013 och 7.709 Mkr det andra kvartalet 2012. Jämfört med det andra kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan om 1.210 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 4,5% jämfört med 0,8% det första kvartalet 2013 och 9,3% det andra kvartalet 2012.
  • Det andra kvartalet var resultatet per aktie 0,99 kronor jämfört med -0,15 kronor det första kvartalet 2013 och 2,41 kronor det andra kvartalet 2012.
  • Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,1 miljarder kronor.
  • Under kvartalet lanserade Renault Trucks en komplett ny serie lastbilar för distribution, anläggningsarbete och fjärrtransporter. Volvo Lastvagnar lanserade fyra nya lastbilsmodeller. Sammantaget är det den största produktförnyelsen i koncernens historia.