Volvokoncernen

Nettoomsättning och rörelseresultat

Volvokoncernens nettoomsättning det andra kvartalet 2013 minskade med 12% till 72.756 Mkr (82.943). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter (huvudsakligen Volvo Aero) sjönk nettoomsättningen med 4%. Rörelseresultatet uppgick till 3.262 Mkr (7.709). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansiella poster

Det andra kvartalets räntenetto var -611 Mkr, jämfört med -668 Mkr föregående år. Under det första kvartalet 2013 var räntenettot -460 Mkr.

Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 229 Mkr jämfört med -245 Mkr det andra kvartalet 2012. Förändringen är huvudsakligen en effekt av att marknadsvärderingen av derivat som används för att säkra kassaflödet och eliminera ränteexponeringen i låneportföljen var positiv med ett totalt belopp om 121 Mkr jämfört med en negativ påverkan om 180 Mkr det andra kvartalet 2012.

Inkomstskatter

Det andra kvartalets skattekostnad uppgick till 795 Mkr (1.823).

Periodens resultat och resultatet per aktie

Periodens resultat uppgick till 2.086 Mkr det andra kvartalet 2013, jämfört med 4 972 Mkr det andra kvartalet 2012.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det andra kvartalet uppgick till 0,99 kronor jämfört med 2,41 kronor det andra kvartalet 2012.