Anläggningsmaskiner

Resultatåterhämtning trots svagt gruvsegment

  • Rörelsemarginal på 8,3%
  • Världsmarknaden ned med 7% hittills i år
  • SDLG meddelar att man ska lansera hjullastare i USA
Totala världsmarknaden ned hittills i år

Mätt i antal sålda enheter minskade totalmarknaden för anläggningsmaskiner i Europa med 13% under perioden januari till maj jämfört med samma period föregående år. Nordamerika minskade med 3% medan Sydamerika var ned med 6%. Asien exklusive Kina minskade med 3% och Kina med 9%. Den totala världsmarknaden var ned med 7% hittills i år och oförändrad under perioden mars till maj. I Kina stabiliseras marknaden. Jämfört med det svaga andra kvartalet 2012 steg den kinesiska marknaden med 4%.

För helåret 2013 väntas totalmarknaden i Europa minska med 5% till 15% mätt i antal enheter (oförändrad prognos). Nordamerika, Sydamerika, och Kina förväntas samtliga bli i intervallet minus 5% till plus 5% (samtliga prognoser oförändrade). Asien exklusive Kina förväntas bli i intervallet minus 5% till plus 5% (föregående prognos 0% till minus 10%).

I Europa är marknaderna särskilt svaga i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. De segment som framför allt är påverkade är allmän byggindustri och vägbyggnad. Dock har speciella åtgärder tillsammans med de europeiska återförsäljarna varit lyckosamma och stödjer en förbättrad orderingång.

I Nordamerika är den betydande nedgången i leveranserna framför allt en konsekvens av särskilt höga leveranser under 2012, då såväl Volvo Rents som återförsäljare både expanderade och förnyade sina uthyrningsflottor efter förbättrade utsikter för byggindustrin.

Gruvindustrin fortsätter att vara på en låg nivå globalt. I vissa marknader i Asien, till exempel Indonesien, har oroligheten på kapitalmarknaderna haft en ytterligare negativ påverkan på efterfrågan.

I Brasilien har ett antal infrastrukturprojekt och även projekt i den privata sektorn skjutits på framtiden.

Resultatåterhämtning jämfört med det första kvartalet

Under det andra kvartalet 2013 minskade nettoomsättningen med 19% till 16.019 Mkr (19.715). Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med 14%. Försäljningen påverkades negativt av lägre aktivitet i den globala gruvindustrin, vilket påverkade försäljningen av större och dyrare maskiner. Den globala gruvindustrin, som var mycket stark under det första halvåret 2012, är fortsatt på en låg nivå, särskilt i Asien.

Rörelseresultatet sjönk till 1.324 Mkr (2.742) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (13,9). Resultatet under det andra kvartalet steg betydligt jämfört med det första kvartalet men jämfört med samma kvartal föregående år påverkades det negativt av minskad försäljning till gruvsegmentet som har högre marginaler. Jämfört med det andra kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 276 Mkr.

Rörelseresultatet under det andra kvartalet 2012 påverkades även positivt med 61 Mkr av en mervärdesskattereduktion i Brasilien relaterad till tidigare år och av 100 Mkr från en försäkringsersättning för skador orsakade av jordbävningen och tsunamin i Japan 2011.

Viktiga händelser under kvartalet

Volvo CE:s dotterbolag SDLG har meddelat att man kommer att gå in på den amerikanska marknaden under det andra halvåret 2013 genom att lansera två modeller av hjullastare.

Volvo CE deltog på anläggningsbranschens största mässa – Bauma – i april med en utställning som förstärkte företagets status som ledande på innovationer. Nya produkter på mässan, som hålls i München, var kompaktgrävmaskinerna ECR25D, ECR58D och ECR88D med kort radie samt asfaltsvälten P6870C.

I maj öppnade Volvo CE sin nya grävmaskinsfabrik i Kaluga i Ryssland. Den 20 660 kvadratmeter stora fabriken representerar en investering på 350 Mkr. Fabriken kommer inledningsvis att tillverka fyra modeller av Volvos tunga grävmaskiner i spannet 20 till 50 ton.

Under det andra kvartalet 2013 nådde Volvo CE:s telematiksystem med fjärrövervakning, CareTrack, en betydande milstolpe: det finns nu fler än 50.000 maskiner världen över som har telematiksystemet installerat.