Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet

Stabilt resultat

Under kvartalet uppnådde kundfinansieringsverksamheten ett stabilt resultat tack vare en fortsatt stabil portföljutveckling på flertalet av de marknader där man bedriver verksamhet.

Nyfinansieringsvolymen under kvartalet uppgick till 9,1 miljarder kronor (10,4). Justerat för förändrade valutakurser sjönk volymen med 5% jämfört med det första kvartalet 2012. Totalt finansierades 10.108 nya enheter från Volvokoncernen under kvartalet (11.172). På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden under det första kvartalet 28% (25).

Kreditportföljen uppgick den 31 mars 2013 till 99 miljarder kronor (95,8). Justerat för förändrade valutakurser växte kreditportföljen med 8% jämfört med det första kvartalet 2012.

Under kvartalet uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 161 Mkr (127) medan bortskrivningarna uppgick till 112 Mkr (117). Andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen ökade från 1,23% den 31 december 2012 till 1,30% den 31 mars 2013. På helårsbasis uppgick bortskrivningarna till 0,45% den 31 mars 2013 (0,49).

Rörelseresultatet det första kvartalet uppgick till 381 Mkr (334). Förbättringen jämfört med föregående år är huvudsakligen ett resultat av förbättrade marginaler.