Volvokoncernens industriverksamhet

Svag försäljning

Under det första kvartalet sjönk nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet med 26% till 56.380 Mkr (75.999). Justerat för såväl förändrade valutakurser som förvärvade och avyttrade enheter (Volvo Aero) sjönk nettoomsättningen med 18%. Försäljningen minskade i samtliga regioner.

Betydande försäljningsminskning och låga produktionsnivåer påverkar lönsamheten
Under det första kvartalet 2013 uppgick rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 101 Mkr, jämfört med 5.906 Mkr det första kvartalet 2012. Rörelsemarginalen uppgick till 0,2%, jämfört med 7,8% det första kvartalet 2012.

Det lägre rörelseresultatet orsakades av minskad försäljning samt underabsorption av kostnader i det industriella systemet på i storleksordningen 1,9 miljarder kronor, vilket är en konsekvens av att tillverkningstakterna dragits ned i en snabbare takt än vad kostnadsnivåerna kunde sänkas. Bruttoresultat sjönk totalt med 5,8 miljarder kronor. Det första kvartalet 2012 uppgick underabsorptionen av kostnader till 200 Mkr. Under det första kvartalet 2012 bidrog Volvo Aero, som har avyttrats, med ett rörelseresultat på 233 Mkr.

Lönsamheten påverkades även av den för närvarande höga investeringstakten i forskning och utveckling för den förestående genomgripande produktförnyelsen och med den tillhörande lanseringskostnader inom försäljnings-, tillverknings- och eftermarknadsorganisationerna.

Jämfört med det första kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan på rörelseresultatet uppgående till 168 Mkr.

Säsongsmässig ökning av rörelsekapitalet
Under det första kvartalet 2013 var det operativa kassaflödet i industriverksamheten negativt med 7,6 miljarder kronor jämfört med ett negativt kassaflöde på 4,9 miljarder kronor det första kvartalet 2012. Det negativa kassaflödet är framför allt ett resultat av den säsongsmässigt normala ökningen av rörelsekapitalet, vilken uppgick till 6,2 miljarder kronor under det första kvartalet 2013.