Volvokoncernens finansiella ställning

Nettoskulden, exklusive pensioner och liknande förpliktelser, i Volvokoncernens Industriverksamhet uppgick till 25,4 miljarder kronor den 31 mars 2013, en ökning med 6,2 miljarder kronor jämfört med 31 december, 2012, och motsvarande 37,7% av eget kapital. Ökningen av nettoskulden är till största del hänförlig till negativt kassaflöde uppgående till 7,6 miljarder kronor. Detta vägs till viss del upp av positiva valutakurseffekter på 1,7 miljarder kronor i huvudsak relaterad till en minskning av skulder i japanska yen. Inklusive pensioner och liknande förpliktelser uppgick Industriverksamhetens nettoskuld till 42,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 63,4% av eget kapital.

Volvokoncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick sammantaget till 28,6 miljarder kronor den 31 mars 2013. Därutöver finns beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter på 32,1 miljarder kronor.

Förändrade valutakurser minskade Volvokoncernens totala tillgångar med 6,6 miljarder kronor under det första kvartalet 2013 som en effekt av omvärdering av tillgångar i utländska dotterbolag.

Soliditeten i Volvokoncernen uppgick till 22,7% den 31 mars 2013 vilket är oförändrad jämfört med utgången av 2012 efter omräkning för tillägget i IAS 19 pensioner (För mer information avseende omräkningen se not 31 i 2012 års årsredovisning). Soliditeten i Industriverksamheten var vid samma tidpunkt 27,2% (27,0).

Volvokoncernens eget kapital uppgick den 31 mars 2013 till 76,0 miljarder kronor.

Antal anställda
Den 31 mars 2013 hade Volvokoncernen 96.031 tillsvidareanställda och 14.583 visstidsanställda och konsulter jämfört med 96.137 tillsvidareanställda och 13.452 visstidsanställda vid utgången av 2012.