Volvo Penta

Lönsamt på låga försäljningsnivåer

  • Tecken på viss förbättring på marknaden
  • Lansering av ny serie industrimotorer
  • Rörelsemarginal på 5,4% (5,9)

Tecken på förbättrade marknader från låga nivåer
Den globala försäljningen av marinmotorer var fortsatt svag under årets första kvartal, även om tecken på ökad aktivitet noterades i Europa inom vissa delar av fritidsbåtmarknaden. I USA har båtförsäljningen under de senaste kvartalen successivt stärkts, främst inom utombordarsegmenten, men även andra delar av marknaden har haft positiv utveckling från låga nivåer.

Totalmarknaden för industrimotorer har stärkts något i Europa samtidigt som efterfrågan på många andra stora industrimotormarknader, exempelvis Kina och Mellanöstern, har varit stabil till ökande.

Lansering av nya industrimotorer
I samband med industrimässan Bauma, i München i april, presenterade Volvo Penta ett komplett produktprogram av off-road industrimotorer som möter 2014 års emissionslagkrav. Prototypleveranser av dessa högteknologiska 5 till 16-liters dieselmotorer pågår och de kommer kunna bidra till stärkta positioner för Volvo Penta inom det strategiskt viktiga off-roadsegmentet.

Volymen i orderboken per den 31 mars 2013 var 16% högre än motsvarande period föregående år, exklusive utombordsmotorer.

Stabil rörelsemarginal på låga försäljningsnivåer
Nettoomsättningen under första kvartalet 2013 minskade med 5% jämfört med motsvarande period föregående år till 1.839 Mkr (1.933). Justerat för förändrade valutakurser var nettoomsättningen på samma nivå som föregående år. Försäljningen fördelades mellan de båda affärssegmenten enligt följande: Marin 1.029 Mkr (1.103) och Industri 808 Mkr (830).

Rörelseresultatet uppgick till 100 Mkr jämfört med föregående års resultat på 114 Mkr. Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med 29 Mkr, vilket kompenserades av en mer fördelaktig produktmix. Kostnader för forskning och utveckling ligger på en fortsatt hög nivå för att möta breddningen av produktprogrammet. Rörelsemarginalen uppgick till 5,4% (5,9).