Lastbilar

Kraftigt minskade försäljningsvolymer och lågt kapacitetsutnyttjande påverkade lönsamheten

  • Omsättningen sjönk med 23%
  • Lågt kapacitetsutnyttjande – underabsorption av kostnader om 1,5 miljarder kronor
  • Stark orderingång
  • Omfattande produktförnyelse på gång

Få registreringar i början av året, med förväntan om successiv förbättring
Under de två första månaderna 2013 minskade registreringarna av tunga lastbilar i Europa 28 (EU:s 27 länder minus Bulgarien plus Norge och Schweiz) med 17% med betydande skillnader mellan länderna fortfarande tydliga. Nedgången förklaras av den låga efterfrågenivån under det andra halvåret 2012. Den stadiga ökningen i koncernens orderingång de tre senaste månaderna pekar på att förköp kommer att stödja marknaden under 2013 trots det ogynnsamma ekonomiska klimatet. Vi bibehåller bedömningen att totalmarknaden för tunga lastbilar i Europa kommer att nå en nivå på cirka 230.000 tunga lastbilar (oförändrad prognos).

Under det första kvartalet 2013, minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika med 14% till 50.286 fordon, jämfört med 58.254 lastbilar det första kvartalet 2012. Volvokoncernens marknadsandelar minskade under inledningen av året, vilket återspeglar det ökade antalet stoppveckor som genomfördes. Bygg- och anläggningssegmentet visar tecken på återhämtning efter flera år med svag utveckling, men den huvudsakliga drivkraften på marknaden fortsätter att vara ersättningsbehovet i fjärrtransportsegmentet, vilken dämpas av fortsatt försiktighet om den ekonomiska utvecklingen. Totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika under 2013 förväntas vara oförändrad på cirka 250.000 lastbilar (oförändrad prognos).

Under det första kvartalet 2013 minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Brasilien med 3%. Den brasilianska marknaden förväntas växa under 2013 med kraft av fortsatt låga finansieringsräntor, investeringar i infrastruktur och en stark skördesäsong. Den brasilianska totalmarknaden för tunga lastbilar förväntas växa och nå en nivå på cirka 105.000 lastbilar under 2013 (oförändrad prognos).

I Kina förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar nå en nivå på cirka 630.000 lastbilar under 2013 jämfört med 636.000 lastbilar under 2012. Totalmarknaden för medeltunga lastbilar i Kina förväntas nå en nivå på cirka 305.000 lastbilar under 2013 jämfört med 290.000 lastbilar under 2012.

I Indien sjönk marknaden för tunga lastbilar under de tre första månaderna 2013 med 38% till 42.978 fordon (69.306). Efterfrågan förväntas öka och bedömningen om totalmarknaden för tunga lastbilar i Indien är 195.000 lastbilar under 2013 jämfört med 185.000 lastbilar under 2012. Den indiska totalmarknaden för medeltunga lastbilar förväntas nå en nivå på cirka 95.000 lastbilar under 2013 jämfört med 94.000 lastbilar under 2012.

Den japanska marknaden för tunga lastbilar hade en fortsatt bra utveckling under det första kvartalet och steg med 17% jämfört med det fjärde kvartalet 2012. Den nya regeringens ekonomiska åtgärder har påbörjats under inledningen av året och de avsevärda pågående investeringarna i offentliga byggnadsprojekt på mer än 5 biljoner yen kommer troligen att stimulera Japans BNP. Under 2013 förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar i Japan växa till cirka 35.000 lastbilar (oförändrad prognos).

Kraftigt minskade leveranser
Under det första kvartalet 2013 levererade Volvokoncernen totalt 38.416 lastbilar, vilket var 23% färre än under det första kvartalet 2012.

Fortsatt förbättrad orderingång
Den totala nettoorderingången i lastbilsverksamheten fortsatte att förbättras under de tre första månaderna. Orderingången steg med 11% under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år och jämfört med det fjärde kvartalet 2012 steg orderingången med 30%.

Under det första kvartalet 2013 uppgick orderingången i Europa till 25.853 lastbilar, vilket var 10% högre än under det första kvartalet föregående år och 39% högre än under det fjärde kvartalet 2012. Orderingången på Volvolastbilar steg med 39% jämfört med det första kvartalet förra året och med hela 59% jämfört det fjärde kvartalet förra året. Trots det ogynnsamma ekonomiska klimatet indikerar orderingången de tre senaste månaderna att vissa kunder väljer att investera i nya lastbilar före de nya emissionsreglerna Euro 6, som införs den 1 januari 2014. Jämfört med det första kvartalet 2012 minskade Renault Trucks orderingång med 17% vilket återspeglar fortsatt svag efterfrågan i södra Europa såväl som en hög orderingång det första kvartalet 2012. Dock steg orderingången jämfört med det fjärde kvartalet 2012 med 16%.

I Nordamerika steg orderingången under det första kvartalet med 34% jämfört med det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med det första kvartalet förra året minskade orderingången med 2%.

I Sydamerika fortsatte orderingången att förbättras, delvis tack vare förmånliga finansieringsvillkor och förbättrade konjunkturutsikter i Brasilien. Orderingången det första kvartalet steg med 61% jämfört med samma kvartal föregående år och med 21% jämfört med det fjärde kvartalet 2012.

Jämfört med det första kvartalet 2012 minskade orderingången i Asien och på övriga marknader med 4% respektive 9%.

Rörelsemarginal på 0,3% på grund av kraftigt minskade volymer, lågt kapacitetsutnyttjande och kostnader för produktförnyelse
Under det första kvartalet 2013 uppgick lastbilsverksamhetens nettoomsättning till 37.031 Mkr, vilket var 23% lägre än det första kvartalet 2012. Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 17%. Försäljningen minskade i samtliga regioner utom Sydamerika.

Lastbilsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 101 Mkr under det första kvartalet 2013 jämfört med 3.677 Mkr det första kvartalet 2012. Rörelsemarginalen uppgick till 0,3% jämfört med 7,7% samma period föregående år. Det lägre rörelseresultatet är ett resultat av kraftigt minskad försäljning samt underabsorption av kostnader på i storleksordningen 1,5 miljarder kronor på grund av det låga kapacitetsutnyttjandet i det industriella systemet som en konsekvens av att produktionstakterna sänkts i en snabbare takt än vad kostnadsnivåerna kunnat tas ned. Under det första kvartalet 2012 uppgick underabsorptionen av kostnader till 200 Mkr.

Den avsevärt lägre lönsamheten berodde också på den höga investeringstakten i forskning och utveckling för den förestående genomgripande produktförnyelsen och med den tillhörande lanseringskostnader inom försäljnings-, tillverknings- och eftermarknadsorganisationerna. Dessa investeringar kommer sammantaget att stärka konkurrenskraften och öka den industriella effektiviteten. Bland projekten finns den nya Volvo FH-serien, den nya Volvo FM-serien och Volvo FMX-lastbilen, en ny serie Renaultlastbilar, den nya serien lastbilar i det så kallade Valuesegmentet, ett nytt medeltungt motorprogram och regeldriven forskning och utveckling inför Euro 6.

Jämfört med det första kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 326 Mkr.