Koncernchefens kommentar

Betydande försäljningsminskning påverkade lönsamheten

Volvokoncernens första kvartal 2013 präglades av låga försäljningsvolymer och ett lågt kapacitetsutnyttjande samtidigt som vi fortsatte att hålla en hög takt i arbetet med att ta fram och lansera nya produkter.

Det första kvartalets nettoomsättning minskade med 25% till 58,3 miljarder kronor, framför allt som ett resultat av den svaga orderingången under den senare delen av 2012. Försäljningsvolymen var den lägsta sedan finanskrisen och låg i nivå med det första kvartalet 2009. Då gjorde Volvokoncernen en förlust på 4,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med resultatet på 0,5 miljarder kronor för det första kvartalet i år. Även om detta visar att Volvokoncernen är bättre på att hantera snabba förändringar i efterfrågan, är jag övertygad om att vi fortfarande har utrymme för betydande förbättringar på det här området.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten följde det normala, säsongsmässiga mönstret och var negativt med 7,6 miljarder kronor (-4,9).

Svag inledning på året, men kraftigt förbättrad orderingång
Med undantag för Sydamerika var leveranserna av lastbilar överlag låga under kvartalet. Totalt levererades 38.416 lastbilar, vilket var 23% färre än under det första kvartalet 2012. Nettoomsättningen i lastbilsverksamheten minskade med 23% till 37,0 miljarder kronor samtidigt som rörelseresultatet sjönk till 101 Mkr (3.677) som ett resultat av de kraftigt minskade volymerna och lågt kapacitetsutnyttjande i fabrikerna. Underabsorptionen av kostnader i det industriella systemet uppgick till 1,9 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor i lastbilsverksamheten.

Vi ser dock att orderingången på lastbilar ökar på flera av våra viktigaste marknader. Totalt uppgick orderingången under det första kvartalet till 61.045 lastbilar – en ökning med 30% jämfört med det fjärde kvartalet 2012 och med en så kallad book-to-bill på 160%.

I Europa har orderingången successivt förbättrats sedan slutet av förra året. Det finns tecken på att kunder på vissa marknader planerar för förköp av Euro 5-lastbilar inför övergången till de nya emissionsreglerna Euro 6 i januari 2014. I bland annat Storbritannien passar åkerierna på att föryngra flottorna inför Euro 6, som för med sig en avsevärd prishöjning på lastbilarna. Övergången till nya Volvo FH löper bra med god efterfrågan på både de nya och gamla modellserierna.

I Nordamerika var leveranserna låga under det första kvartalet på grund av att vi haft ett antal stoppveckor till följd av den svaga orderingången under det andra halvåret i fjol. Vi ser nu att orderboken växer och leveranserna kommer därför att öka under det andra kvartalet.

I Sydamerika är utvecklingen stark med god orderingång och ökade leveranser med Brasilien som draglok.

Den japanska marknaden påverkas positivt av förväntningar om ökad ekonomisk aktivitet efter bland annat stimulansåtgärder och ökad optimism i exportindustrin till följd av den försvagade japanska valutan. UD Trucks har haft en svag inledning på året men för närvarande förbättras orderingången.

Den indiska lastbilsmarknaden har fortsatt att försvagas under inledningen av året i spåren av minskad tillväxt i ekonomin och högre bränslepriser som åkerierna ännu inte kunnat kompensera sig för med högre fraktpriser.

Intensiv produktförnyelse
Innevarande år är ett av de mest intensiva hittills i fråga om lanseringen av nya produkter. Vi har hittills i år börjat leverera den nya serien Volvo FH-lastbilar och lanserat nya Volvo FM och Volvo FMX i Europa samt nya Volvo VNX som är inriktad mot tunga transporter i olje- och gasindustrin i Nordamerika. Vi har också på gång en helt ny serie lastbilar från Renault Trucks, en ny serie lastbilar inriktad mot de lägre prissegmenten i tillväxtmarknader, nya bussar, en ny medeltung motorserie samt utveckling av motorer inför de nya emissionsreglerna Euro 6 för lastbilar och bussar och Tier 4f för Volvo CE och Volvo Penta.

Den höga aktivitetsnivån och de många lanseringarna under 2013 medför naturligtvis höga kostnader inom utveckling och försäljning. Vi har även ökade kostnader på grund av omställningar i produktionssystemet och i eftermarknadsaffären där vi bland annat just nu utbildar tusentals verkstadstekniker på de nya produkterna. Så här långt är kundernas respons på våra nya produkter mycket positiv och vi kommer från och med 2014 att möta marknaderna med ett produktutbud som är det mest konkurrenskraftiga i koncernens historia.

Hög aktivitet i omstrukturering
Vi håller också en hög takt i det arbete som syftar till att öka koncernens effektivitet och lönsamhet. Omorganisationen av återförsäljarstrukturen i Europa, som påbörjades i höstas, löper enligt plan och är avsedd att förbättra eftermarknadsstödet för framför allt Renault Trucks kunder i Europa och samtidigt sänka kostnaderna.

I april inledde vi en utredning om hur vi ytterligare ska stärka konkurrenskraften i vårt industriella system för lastbilar i Europa, bland annat genom att optimera utnyttjandet av fabrikerna. Utredningen omfattar bland annat att en eventuell konsolidering av tillverkningen av samtliga medeltunga lastbilar från två fabriker till en, en flytt av kvarvarande montering av Volvohytter från Umeå till Tuve och en övergång från två monteringslinjer till en i Tuve. Vi räknar med att utredningen ska vara avslutad under hösten.

I Japan ser vi över den industriella strukturen för att anpassa kapaciteten till den långsiktigt bedömda efterfrågan på marknaden. Vi har även omorganiserat försäljningsorganisationen genom att skapa kundcentrerade regioner och har tillsatt en ny ledning för att driva förbättringsarbetet i det egenägda återförsäljarnätet. Det här är betydelsefulla åtgärder för att sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften för UD Trucks i Japan framöver.

Svag efterfrågan för Volvo CE
Volvo CE påverkas negativt av den svaga efterfrågan på de flesta av sina marknader. Maskinleveranserna minskade med 29% till 15.949 enheter jämfört med det första kvartalet förra året. Nettoomsättningen minskade med 33% till 12,1 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 500 Mkr (2.089). Nedgången i Kina är inte minst en effekt av låg aktivitet i gruvsektorn, som vanligtvis är ett segment med bra lönsamhet för Volvo CE. Trots det stora försäljningstappet lyckades Volvo CE uppnå en lönsamhet med en rörelsemarginal på 4,1% (11,6).

Efterfrågan fortsätter att vara svag vilket reflekteras av att orderingången minskade med 28% till 17.670 maskiner under det första kvartalet. Dock sker jämförelsen med det första kvartalet 2012 då gruvindustrin upplevde en boom och återförsäljarna byggde upp sina lager. Med lagren i hela återförsäljarkanalen nu i balans med efterfrågan och med en book-to-bill på 119% på Volvomaskiner, har Volvo CE ökat produktionen för att möta försäljningen under vårsäsongen.

Under kvartalet påbörjade Volvo CE tillverkningen av hjullastare vid fabriken i Shippensburg i USA. Vi har investerat i ökad lokal tillverkning för att komma närmare våra kunder med kortare leveranstider på den viktiga nordamerikanska marknaden och samtidigt minska vår valutaexponering. På medellång sikt kommer även grävmaskiner och dumprar tillverkas vid anläggningen.

Låga volymer även för övriga affärsområden
Även Volvo Bussar påverkas av låga volymer på de flesta marknader och hade den lägsta omsättningen under ett första kvartal sedan 2005. Det låga kapacitetsutnyttjandet i branschen har resulterat i en kraftig prispress, och det första kvartalet gjorde Volvo Bussar en förlust på 88 Mkr. Vi genomför strukturella åtgärder i bland annat Europa för att sänka kostnaderna och stärka konkurrenskraften. Det är dock glädjande att vi räknar med att ha mycket bra Euro 6-produkter på marknaden under 2014.

Volvo Penta gjorde ett stabilt resultat under det första kvartalet trots svaga marknader. Efter en lång tid med svag efterfrågan ser vi en något ökande orderingång inom både industri- och marinmotorer.

Volvo Financial Services hade en avkastning på eget kapital om 13% med en överlag bra utveckling i kreditportföljen. Vi ser dock att den svaga marknaden för anläggningsmaskiner i Kina gör att vissa kunder och återförsäljare där har en fortsatt ansträngd finansiell situation.

Ett intensivt 2013
Trots osäkerheten i världsekonomin har orderingången förbättrats och vi har många nya, konkurrenskraftiga produkter på väg ut på marknaden. Med det sagt kommer det andra kvartalet 2013 innebära en utmaning för oss och våra leverantörer, både i fråga om omställningen till nya produkter och i upptaktningen av det industriella systemet till högre volymer. Samtidigt fokuserar vi på vår strategi med alla de viktiga åtgärder som syftar till att förbättra Volvokoncernens övergripande lönsamhet.

Olof Persson
VD och koncernchef