• Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet det första kvartalet var 482 Mkr (6.240).
  • Rörelsemarginalen det första kvartalet var 0,8% (8.0).
  • Det första kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning -0,15 kronor (1,99).
  • Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -7,6 miljarder kronor (-4,9).
  • Orderingången på lastbilar ökade med 30% jämfört med det fjärde kvartalet 2012.