Volvokoncernen


Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning det första kvartalet 2013 minskade med 25% till 58.344 Mkr (77.803) och rörelseresultatet uppgick till 482 Mkr (6.240). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansiella poster
Det fjärde kvartalets räntenetto var -460 Mkr, jämfört med -690 Mkr föregående år. Under det fjärde kvartalet 2012 var räntenettot -413 Mkr.

Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till -123 Mkr jämfört med 72 Mkr det första kvartalet 2012. Förändringen är huvudsakligen en effekt av att marknadsvärderingen av derivat som används för att säkra kassaflödet och eliminera ränteexponeringen i låneportföljen var negativ med ett totalt belopp om 75 Mkr jämfört med en positiv påverkan om 139 Mkr det första kvartalet 2012.

Inkomstskatter
Det första kvartalets skattekostnad uppgick till 147 Mkr (1.497).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till -248 Mkr det första kvartalet 2013, jämfört med 4.125 Mkr det första kvartalet 2012.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det första kvartalet uppgick till -0,15 kronor jämfört med 2,00 kronor före utspädning och 1,99 kronor efter utspädning det första kvartalet 2012.