Bussar

Svag efterfrågan ger prispress

  • Lägre försäljningsvolymer
  • Rörelseresultat på -88 Mkr
  • Strategiska order säkrade

Världsmarknaden för bussar på fortsatt låg nivå
För helåret 2013 förväntas den europeiska bussmarknaden vara på samma nivå som under 2012. Prispressen är betydande i de flesta upphandlingarna i Europa eftersom kapacitetsutnyttjandet i branschen fortsätter att vara lågt.

I Nordamerika finns tidiga signaler på en återhämtning i stadsbussmarknaden. Situationen kan dock komma att påverkas av neddragningar i den federala budgeten. Turistbussoperatörerna är fortsatt avvaktande till nyinköp på grund av förestående skattehöjningar.

I Sydamerika har upphandlingsaktiviteten ökat, framför allt driven av låga finansieringsräntor (FINAME) samt upphandlingar inför Världsmästerskapen i Brasilien och på Bus Rapid Transit-system.

Den asiatiska bussmarknaden fortsätter att växa, men i en långsammare takt. Upphandlingsaktiviteten är på en fortsatt god nivå i Kina, medan den indiska turistbussmarknaden har bromsat in under början av året. I Indien har regeringen offentliggjort bidrag för inköp av bussar, JnNurm, giltiga under perioden 2013-2016.

Leveranserna hämmade av svag marknadsutveckling
Leveranserna under det första kvartalet 2013 uppgick till 1.825 bussar jämfört med 2.565 bussar samma kvartal 2012, vilket är en minskning med 29%. På en majoritet av huvudmarknaderna var leveranserna på en lägre nivå än under samma period föregående år.

Orderingången det första kvartalet uppgick till 2.109, vilket var 6% fler än under samma period förra året.

Volvo Bussar stärkte ytterligare sin position som världsledande inom försäljning av hybridbussar. Under det första kvartalet levererades de första hybridbussarna till staden Luxemburg, tillsammans med ytterligare 44 Volvo hybridbussar till Storbritannien. I januari 2013 mottog Perth i Australien också den första hybridbussen i sitt slag i Stillahavsasien. En order på 300 bussar till Chicago undertecknades också, med option på 150 enheter.

Rörelseförlust det första kvartalet
Det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 32% till 3.482 Mkr (5.086). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 27%. Bussar gjorde en rörelseförlust på 88 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 46 Mkr under det första kvartalet 2012. Huvudorsakerna till det lägre resultatet är den minskade försäljningen och prispress. Jämfört med det första kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser om 29 Mkr. Rörelsemarginalen var -2,5% (0,9).