Anläggningsmaskiner

Förbättrad lönsamhet jämfört med det fjärde kvartalet på oförändrad försäljning

  • Fortsatt svag efterfrågan i den globala gruvindustrin
  • Volvo CE:s lager i hela återförsäljarkanalen i bra balans
  • Positionen som nummer 1 i Kina bibehållen
  • Första hjullastaren tillverkad i Shippensburg i USA

Nedgång på de flesta marknader
Mätt i antal sålda enheter minskade totalmarknaden för anläggningsmaskiner i Europa med 18% till och med februari jämfört med samma period föregående år. Nordamerika minskade med 7% medan Sydamerika var ned med 20%. Asien exklusive Kina minskade med 7% medan Kina sjönk med 42%.

Nedgången i Kina har framför allt berott på den avsevärt lägre aktiviteten i gruvindustrin. Dock har Volvo CE bibehållit sin starka ställning som marknadsledare med en andel på 14,8% av marknaden för hjullastare och grävmaskiner till och med februari, enligt China Construction Machinery Association.

För helåret 2013 väntas Europa bli i intervallet -5% till -15% mätt i antal enheter, Nordamerika, Sydamerika, och Kina förväntas samtliga bli i intervallet -5% till +5%. Asien exklusive Kina förväntas minska med 0% till -10%. Samtliga prognoser är oförändrade.

Den stora nedgången i leveranserna under det första kvartalet 2013 återspeglar att den globala gruvindustrin var på en mycket hög nivå under det första halvåret 2012, medan det var en kraftig nedgång under det andra halvåret och att marknaden har varit på en fortsatt låg nivå sedan dess. Under det första kvartalet 2012 byggdes även lagren i återförsäljarkanalen upp, vilket ökade leveranserna. Efter betydande aktiviteter för att minska lagren i hela leveranskedjan under andra halvåret 2012 är nu lagren hos Volvo CE och dess återförsäljare i balans med efterfrågan.

I Nordamerika är den betydande nedgången i leveranserna framför allt en konsekvens av särskilt höga leveranser under 2012, då såväl Volvo Rents som återförsäljare både expanderade och förnyade sina uthyrningsflottor efter förbättrade utsikter för byggindustrin. Fallet i Kina kan spåras till nedgången i gruvsegmentet men också till regeringens åtgärder för att kyla ned fastighetsmarknaden.

Samma förklaringsfaktorer gäller även för orderingången. Under det första kvartalet uppgick orderingången för Volvomaskiner till 10.587 maskiner jämfört med leveranserna på 8.866 maskiner, vilket resulterade i en book-to-bill på 119%.

Betydande minskning av försäljningen – ned med 33%
Under det första kvartalet 2013 minskade nettoomsättningen med 33% till 12.136 Mkr (17.999). Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med 29%. Försäljningen påverkades negativt av lägre volymer på grund av en svagare världsmarknad i allmänhet och lägre aktivitet i den globala gruvindustrin i synnerhet, vilket påverkade försäljningen av större och dyrare maskiner. Den globala gruvindustrin, som var mycket stark under det första halvåret 2012 men hade en kraftig nedgång under det andra halvåret, är fortsatt på en låg nivå, särskilt i Asien.

Rörelseresultatet sjönk till 500 Mkr (2.089) och rörelsemarginalen uppgick till 4,1% (11,6). Resultatet under det första kvartalet påverkades negativt av den avsevärt lägre försäljningen och en negativ produktmix på grund av minskad försäljning till gruvsegmentet som har högre marginaler. Produktionen ökades från låga nivåer under det första kvartalet för att balansera lagren och för att möta efterfrågan under vårsäsongen. Dock var kapacitetsutnyttjandet fortsatt lågt, vilket resulterade i en underabsorption av fasta kostnader i industrisystemet uppgående till cirka 400 Mkr. Det första kvartalet 2012 var det ingen underabsorption av kostnader.

Jämfört med det första kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser om 38 Mkr.

Viktiga händelser det första kvartalet
Volvo CE:s investeringsprogram på 100 miljoner dollar i sitt nordamerikanska tillverkningscenter passerade en viktig milstolpe under kvartalet. Utöver invigningen av en ny huvudkontorsbyggnad för den amerikanska försäljningsorganisationen, firade bolaget även starten av tillverkningen av hjullastare vid bolagets utbyggda produktionsenhet i Shippensburg i Pennsylvania. Inledningsvis tillverkas L60-L90 hjullastare och lokal tillverkning kommer att bidra till att göra företaget mer flexibelt och närmare sina kunder i regionen samt minska valutaexponeringen.