Koncernchefens kommentar

Finansiellt starka i en svag världsekonomi

Under det fjärde kvartalet minskade Volvokoncernens nettoomsättning till 71,8 miljarder kronor (86,5) som ett resultat av lägre ekonomisk aktivitet på många av våra marknader och en fortsatt osäkerhet om den framtida utvecklingen som gör att våra kunder blir mer avvaktande. Dock har vi generellt bibehållit våra marknadspositioner med vissa regionala variationer. Rörelseresultatet minskade till 1.121 Mkr (6.955).

För helåret 2012 uppgick Volvokoncernens nettoomsättning till 303,6 miljarder kronor (310,4) med ett rörelseresultat på 17,6 miljarder kronor (26,9) och en rörelsemarginal på 5,8% (8,7).

Vårt huvudfokus under kvartalet var att minska lagren för att få dem i balans med nuvarande försäljningsnivåer, vilket vi också åstadkom. Lagret minskade med 5,4 miljarder kronor, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde i industriverksamheten på 4,7 miljarder kronor. Jag är också nöjd med att vi stärkte koncernens finansiella position med en nettoskuld i industriverksamheten som minskade med 12 miljarder kronor, vilket tog ned den finansiella nettoskuldsättningen till 29% av eget kapital. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 kronor per aktie, jämfört med 3,00 kronor per aktie föregående år.

Under det fjärde kvartalet påverkades rörelseresultatet av betydande underabsorption av kostnader i det industriella systemet, vilka uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor eftersom produktionsneddragningar genomfördes i en snabbare takt än vi kunde sänka kostnaderna. Under kvartalet minskade antalet anställda i produktionen med ungefär 2.000 personer. Lönsamheten påverkades också negativt av extraordinära kostnader om totalt 0,7 miljarder konor och av riktade marknadsföringsaktiviteter för att minska lagren.

Därutöver investerar vi för närvarande tungt i forskning och utveckling eftersom vi är i slutstadierna av ett av de största produktförnyelse- och produktbreddningsprogrammen i koncernens historia. Bland projekten finns den nya Volvo FH-serien, ett helt nytt produktprogram inom Renault Trucks, en ny serie lastbilar för de lägre prissegmenten i tillväxtmarknaderna, en ny serie medeltunga motorer samt forskning och utveckling inför Euro 6 för lastbilar och bussar och Tier 4f för anläggningsmaskiner och Volvo Penta. I anslutning till den omfattande produktförnyelsen har vi också haft lanseringskostnader inom försäljning, produktion och eftermarknadssupport.

Omstrukturering för att öka effektiviteten i lastbilsverksamheten
Utöver de omfattande produktlanseringsplanerna vidtar vi också ett antal åtgärder för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna i linje med våra strategiska mål. Det tidigare aviserade programmet för att minska antalet anställda i Japan har genomförts och nästan 1.000 anställda har lämnat bolaget. I januari i år meddelade vi också ett program för att konsolidera vår industriella struktur i Japan för att höja den totala effektiviteten.

I Europa befinner sig omorganisationen av försäljnings- och distributionskanalen i ett intensivt skede. Målet är att sänka de totala kostnaderna och öka effektiviteten och samtidigt förbättra service- och eftermarknadsstödet för våra kunder. Vi omstrukturerar huvudsakligen Renault Trucks återförsäljarnätverk i centrala och östra Europa och inför en gemensam distributions- och marknadskanal för både Renault Trucks och Volvo. När omorganisationen är genomförd kommer den att medföra att antalet servicepunkter i Europa ökar med omkring 50% för Renault Trucks och med 15% för Volvo samtidigt som servicekvaliteten förbättras för våra kunder. Kostnaden för hela programmet förväntas bli 800 Mkr, varav 600 Mkr belastade detta kvartal och resten förväntas komma under 2013. Utöver det förbättrade eftermarknadsstödet för våra kunder förväntas den ge upphov till årliga besparingar om cirka 600 Mkr med full effekt från 2014.

Under det fjärde kvartalet fortsatte efterfrågan på lastbilar att vara dämpad och vi såg orderingången minska med 10% jämfört med föregående år. I Europa steg orderingången för Volvo med 7% jämfört med det fjärde kvartalet 2011, medan Renault Trucks order minskade med 18%. Minskningen för Renault Trucks är framför allt ett resultat av åtgärder för att minska lagren och fortsatt svag efterfrågan i södra Europa. För Volvo har den något förbättrade orderingången fortsatt även i början på innevarande år, och därför har vi dragit tillbaka några av de tidigare beslutade stoppdagarna i produktionen i mars och april. I Asien har efterfrågan från gruvindustrin fallit avsevärt och den viktiga japanska marknaden upplevde en svag efterfrågan. Kunder i Nordamerika har varit fortsatt avvaktande på grund av osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen, men när man jämför med det tredje kvartalet 2012 så har orderingången ökat. I Sydamerika är orderingången stark. Under det fjärde kvartalet steg orderingången med 24% jämfört med föregående år och vi kommer att höja produktionstakterna i mars. Vi höjer också vår prognos för den brasilianska marknaden från 95.000 lastbilar till 105.000 lastbilar under 2013.

Svag lönsamhet men framgångsrik lagerminskning i Volvo CE
För Volvo CE var efterfrågan lägre i de flesta marknader under kvartalet och särskilt då i gruvsegmentet. Med en försäljning på 12,6 miljarder kronor så är vi nu på ungefär samma nivå som under den finansiella krisen hösten 2008, men med lönsamhet och med bra kassaflöden. I kvartalet sänkte vi produktionstakterna kraftigt och drog ned lagren till en nivå som är i balans med nuvarande försäljning. Kapacitetsutnyttjandet var bara cirka 40% i kvartalet, vilket slog mot lönsamheten.

Jag är nöjd med att vi på en svår kinesisk marknad lyckas väl med vår strategi med två varumärken. Sedan vi förvärvade 70% i Lingong 2007 så har våra marknadsandelar i Kina ökat avsevärt. Volvos andel av grävmaskinsmarknaden har gått från 3,2% till 6,5% och med den nyligen introducerade hjullastaren Volvo L105 så räknar vi med att ta marknadsandelar även i detta segment. För varumärket SLDG har andelen av hjullastarmarknaden förbättrats från 11,9% till 18,5% och inom grävmaskinerna från 0% till 3,8%.

Den svaga efterfrågan i Kina sätter för närvarande tryck på lönsamheten för Volvo CE och dess återförsäljare, men ännu mer på våra konkurrenter. Jag är övertygad om att vi kommer att komma ut ur den nuvarande nedgången som ett ännu starkare företag.

Volvo Penta och bussverksamheten i en intensiv period av produktförnyelse
Volvo Penta påverkas av den fortsatt låga efterfrågenivån på fritidsbåtar. På industrimotorsidan investerar vi i produktutveckling för att dra full nytta av vår nya medeltunga motor som kommer att tillverkas i Indien. Vi kommer att lansera en helt ny serie industrimotorer i samband med de nya emissionsreglerna Tier 4f år 2014.

Vår bussverksamhet fortsätter att ha en otillfredsställande lönsamhet, som en konsekvens av svag efterfrågan och priskonkurrens i framför allt Europa. Vårt beslut att stänga en av våra två europeiska fabriker för tillverkning av kompletta bussar kommer att minska den installerade kapaciteten i Europa med 20%. På den positiva sidan finns att våra hybridbussar fortsätter att skörda framgångar på nya marknader och hos nya kunder, och vi investerar i forskning och utveckling för att bredda produktprogrammet de närmaste åren.

För Volvo Financial Services fortsatte kurvorna att peka åt rätt håll med portföljtillväxt och förbättrade marginaler.

Fokus på konjunkturanpassning och den nya strategin
På koncernnivå kommer det första kvartalet 2013 också att vara besvärligt som ett resultat av den låga orderingången på många marknader under det fjärde kvartalet 2012. Lönsamheten kommer också att påverkas av lågt kapacitetsutnyttjande och höga kostnadsnivåer i forskning och utveckling och kostnader förknippade med lanseringen av nya produkter. Vi räknar emellertid med att marknadsförhållandena förbättras successivt under 2013 i takt med att den ekonomiska tillväxten runt om i världen ökar.

Vi har en intensiv period framför oss när vi ska genomföra våra utvecklingsprojekt och lansera ett stort antal nya produkter. Vi har fullt fokus på vår nya strategi för 2013-2015 inom vilken vi har utvecklat färdplaner för vart och ett av de 20 strategiska målen. Planerna har konkretiserats och brutits ned i över 400 huvudåtgärder som ska genomföras för att förbättra koncernens övergripande lönsamhet.

I linje med vår målsättning att växa i Asien meddelade vi den 26 januari att vi bildar en strategisk allians med det kinesiska bolaget Dongfeng Motor Group (DFG). Vi kommer att köpa 45% i ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV), som kommer att innehålla huvuddelen av DFG:s verksamhet inom medeltunga och tunga kommersiella fordon. Det här är ett mycket spännande samarbete som kombinerar det bästa från två världar och som stärker Volvokoncernens och Dongfengs ställning och skapar goda möjligheter för båda parter. Kombinationen av Dongfengs kunnande och starka position i Kina och Volvokoncernens tekniska expertis och globala närvaro ger DFCV en utmärkt potential för tillväxt och lönsamhet, både i och utanför Kina.

Den höga aktivitetsnivån kräver hårt arbete runt om i koncernen med medarbetare som gör utomordentliga insatser. Mycket arbete återstår, men jag är övertygad om att vi har genomfört det nödvändiga förberedelsearbetet för att vi inom 35 månader ska kunna nå våra strategiska mål.


Olof Persson
VD och koncernchef