• Det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 17% till 71,8 miljarder kronor (86,5). Nettoomsättningen minskade med 12% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet det fjärde kvartalet var 1.121 Mkr (6.955) inklusive omstruktureringskostnader på 990 Mkr och en positiv påverkan om 254 Mkr hänförlig till avyttringen av Volvo Aero.
  • Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 1,6% (8,0).
  • Det fjärde kvartalet var resultatet per aktie före och efter utspädning 0,39 kronor (2,33).
  • Det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,7 miljarder kronor (10,7) framför allt drivet av att lagret minskades med 5,4 miljarder kronor.
  • Nettoskulden reducerades med 12 miljarder kronor och motsvarade 29% av eget kapital i industriverksamheten.

  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 3,00 kronor per aktie (3,00).

  • Volvokoncernen blir störst i världen inom tunga lastbilar genom allians med kinesiska Dongfeng Motor Group.