Finansiell sammanfattning

Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning det fjärde kvartalet 2012 minskade med 17% till 71.793 Mkr (86.507) och rörelseresultatet uppgick till 1.121 Mkr (6.955). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det fjärde kvartalets räntenetto var -413 Mkr, jämfört med -522 Mkr föregående år. Under det tredje kvartalet 2012 var räntenettot -465 Mkr.

Under det fjärde kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt med 18 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 34 Mkr under det fjärde kvartalet 2011.

Inkomstskatter
Det fjärde kvartalet innehåller en skatteintäkt om 181 Mkr jämfört med en skattekostnad på 1.592 Mkr det fjärde kvartalet 2011. Sänkningen av den svenska bolagsskatten hade en positiv effekt av engångskaraktär om 213 Mkr i det fjärde kvartalet 2012.

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 841 Mkr det fjärde kvartalet 2012, jämfört med 4.798 Mkr det fjärde kvartalet 2011.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det fjärde kvartalet uppgick till 0,39 kronor (2,33).