Koncernchefens kommentar

Besvärligt tredje kvartal

Under det tredje kvartalet påverkades Volvokoncernens försäljning av den försvagning i efterfrågan som blivit allt mer märkbar runt om i världen. För att anpassa verksamheten till minskad efterfrågan och stigande lager beslutade vi att justera ned produktionstakterna i många delar av företaget. Nettoomsättningen minskade till 69,1 miljarder kronor jämfört med 73,3 miljarder kronor föregående år. Det tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 2,9 miljarder kronor (5,8) och påverkades negativt av underabsorption i industrisystemet i storleksordningen 1 miljard kronor och av ytterligare 1.060 Mkr i extraordinära kostnader. Justerat för de extraordinära kostnaderna var rörelsemarginalen 5,8% (7,9).

Lastbilar: svag efterfrågan i kvartalet, men förväntningar om oförändrade marknader 2013
Jämfört med det tredje kvartalet 2011 minskade lastbilsverksamhetens orderingång med 25% till 45.300 lastbilar. Leveranserna minskade samtidigt med 8% till 50.500 lastbilar och nettoomsättningen minskade med 7% till 44,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1.695 Mkr inklusive extraordinära kostnader på 1.060 Mkr. Exklusive de extraordinära kostnaderna var rörelsemarginalen 6,2% (8,4). Den svagare lönsamheten förklaras av minskad försäljning och underabsorption av kostnader i tillverkningen på i storleksordningen 600 Mkr.

I Europa har den svaga efterfrågan spridit sig från södra Europa till allt fler länder och den vanliga ökningen i orderingången i september var dämpad. Under det tredje kvartalet minskade orderingången med 28% till 16.100 lastbilar och för vårt varumärke Renault Trucks, som har sina kärnmarknader i södra Europa, är det nödvändigt att justera ned produktionstakterna. Osäkerheten i ekonomin gör det svårt att prognostisera marknaden men vår bästa bedömning är att totalmarknaden i Europa 29 kommer att uppgå till cirka 230.000 lastbilar i år, vilket är samma prognos som tidigare. Vår bästa bedömning för 2013 är att totalmarknaden kommer att vara på samma nivå som under 2012.

I Nordamerika har kunderna i USA ett fortsatt behov av att förnya sina lastbilsflottor. Trots detta präglas marknaden för närvarande av att kunderna är avvaktande inför presidentvalet och till dess de ser resultatet av budgetförhandlingarna för att de ska få en bättre uppfattning om det ekonomiska klimatet i början av 2013. Denna avvaktande inställning påverkade orderingången, som minskade med 33% till 7.900 lastbilar. Vi bibehåller vår bedömning om att den nordamerikanska marknaden kommer att uppgå till cirka 250.000 fordon i år. Utvecklingen under 2013 är svårbedömd men för närvarande är vår bedömning att marknaden kommer att uppgå till cirka 250.000 lastbilar, dock med en svag inledning av året.

I Sydamerika har den brasilianska marknaden haft en svag utveckling under större delen av året, men det finns tydliga tecken på en återhämtning. En bidragande orsak är den brasilianska regeringens åtgärder med subventionerade räntor för att stimulera efterfrågan på nya lastbilar. Prognosen om en brasiliansk marknad för tunga lastbilar på cirka 90.000 fordon under 2012 är oförändrad. Under 2013 förväntas marknaden växa något och uppgå till cirka 95.000 lastbilar.

I Asien minskade orderingången med 19% till 11.100 lastbilar under det tredje kvartalet. Efter en kraftig uppgång under det första halvåret försvagades den japanska marknaden under det tredje kvartalet. Mot bakgrund av den starka utvecklingen under det första halvåret bibehåller vi prognosen om en japansk marknad för tunga lastbilar på cirka 30.000 fordon under 2012. För 2013 räknar vi med en oförändrad marknad på cirka 30.000 lastbilar.

Anläggningsmaskiner: svag utveckling
Som vi beskrev redan i rapporten för det andra kvartalet noterade Volvo CE en dämpad efterfrågan på allt fler marknader världen över, ökade lager hos våra återförsäljare i Europa och Kina och hårdare priskonkurrens. Mot den bakgrunden beslutade vi att sänka produktionstakten. När marknaden sedan vek ytterligare, speciellt efterfrågan från gruvindustrin, så tvingades vi till ytterligare produktionsneddragningar. Som en konsekvens av den kraftigt minskade produktionen var underabsorptionen av kostnader i industrisystemet betydande. I kombination med ökad prispress och en negativ utveckling i produktmixen till följd av lägre efterfrågan i gruvsegmentet har detta inneburit att rörelsemarginalen kommit under allt hårdare press. Det är dock positivt att vi i den vikande marknaden har lyckats minska både våra egna och våra återförsäljares lager något fem månader i rad.

Det tredje kvartalets försäljning minskade med 9% till 13,3 miljarder kronor. Samtidigt sjönk rörelseresultatet till 650 Mkr (1.438) och rörelsemarginalen till 4,9% (9,9). Underabsorptionen av kostnader i tillverkningen var i storleksordningen 400 Mkr. Mot bakgrund av den svaga utvecklingen i världsekonomin, för höga lager i branschen och ökad priskonkurrens förväntas pressen på Volvo CE:s lönsamhet bestå i det fjärde kvartalet. Baserat på den försvagade efterfrågan vidtog vi redan under sommaren åtgärder för att sänka den generella kostnadsnivån i Volvo CE.

Volvo Bussar, Volvo Penta och VFS
Bussar gjorde en förlust på 58 Mkr det tredje kvartalet i spåren av minskande volymer, hård priskonkurrens i Europa och lågt kapacitetsutnyttjande. Den svaga marknadsutvecklingen och hårda konkurrensen gör att vi har fattat ett inriktningsbeslut om att upphöra med busstillverkningen vid vår fabrik i Säffle och koncentrera tillverkningen av kompletta bussar i Europa till huvudanläggningen i Wroclaw i Polen. Vi genomför denna åtgärd för att sänka kostnaderna och vända den negativa lönsamhetsutvecklingen.

Trots att försäljningen det tredje kvartalet minskade med 17% så hade Volvo Penta en rörelsemarginal på 8,5%. Sänkta kostnader vägde i stort sett upp de negativa effekterna från lägre volymer.

Kundfinansieringsverksamheten i Volvo Financial Services hade en fortsatt positiv lönsamhetsutveckling med ett rörelseresultat på 383 Mkr och en avkastning på eget kapital på 10,9%.

Efter kvartalets utgång slutfördes försäljningen av Volvo Aero till GKN för 6,9 miljarder kronor. Försäljningen väntas ge en positiv engångseffekt på rörelseresultatet motsvarande cirka 300 Mkr i det fjärde kvartalet samtidigt som den finansiella nettoskulden kommer att minska med cirka 5 miljarder kronor. Jag vill ta tillfället i akt och tacka samtliga anställda på Volvo Aero för deras insatser för Volvokoncernen genom åren och önska dem lycka till i framtiden.

Fokus på lager och kassaflöde i det fjärde kvartalet
Vi har för närvarande för höga lager av lastbilar och anläggningsmaskiner i vissa marknader i ett läge där orderingången försvagats och priskonkurrensen ökat. Vi kommer därför att sänka produktionstakterna ytterligare och vi har en hög beredskap för att genomföra fler neddragningar om efterfrågan fortsätter att försvagas. Det kommer att innebära en underabsorption av fasta kostnader i vårt tillverkningssystem, men det är viktigt för oss att få ned lagren till rätt nivåer när vi går in i 2013 och att förbättra vårt kassaflöde. Inom ramen för vår nya strategi ser vi också över våra fasta kostnader inom områden såsom IT, forskning och utveckling samt försäljning och administration för att sänka dessa under 2013.

Hög aktivitetsnivå för att implementera den nya strategin
Vi fortsätter att hålla en hög takt i genomförandet av den nya strategin för att öka försäljningen och höja lönsamheten. Under kvartalet meddelade vi att vi upphör med tillverkningen av UD-lastbilar för den nordamerikanska marknaden på grund av otillräcklig lönsamhet, och i Japan lanserade vi ett program för frivilliga avgångar med målet att minska kostnaderna med 10% och stärka konkurrenskraften. Ansökningsperioden till programmet med frivilliga avgångar är nu avslutad och jämfört med mitten av 2012 kommer den japanska organisationen från och med januari 2013 minska med omkring 950 anställda och konsulter.

Vi har också meddelat att vi har för avsikt att omorganisera Volvos och Renault Trucks återförsäljarnät samt försäljnings- och marknadsorganisationer i Europa, Mellanöstern och Afrika för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv organisation som bättre kan ta tillvara potentialen i koncernens varumärken. Vi ser stora möjligheter med att integrera servicenätverken i marknader där vi inte lyckats bygga upp en uthållig marknadsnärvaro. Genom att samla krafterna kan vi öka servicenätets täckning. Detta kommer att göra det möjligt att öka försäljningen och förbättra kundservicen. Omorganisationen förväntas medföra omstruktureringskostnader på uppskattningsvis 900 Mkr med början det fjärde kvartalet i år. Besparingseffekten från omorganisationen förväntas få successivt genomslag från andra halvåret 2013 och framåt. Tillsammans med de åtgärder vi genomför i Japan är den en del i det strategiska målet att minska försäljningsomkostnaderna inom lastbilsverksamheten till 5% av försäljningen.

Ett ytterligare viktigt steg var lanseringen av den helt nya Volvo FH-serien, som är en av koncernens mest betydelsefulla produkter. Den nya lastbilsserien flyttar fram gränsen för vad en premiumlastbil kan erbjuda. Bränsleekonomi, driftsäkerhet, ergonomi, köregenskaper, aktiv och passiv säkerhet och tidsbesparande funktioner – nya Volvo FH är en lastbil byggd med förarens behov i centrum och med fokus på att öka åkeriernas lönsamhet.

För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft på den ryska marknaden beslutade vi att investera 800 Mkr i tillverkning av hytter vid vår fabrik i Kaluga. Detta kommer att sänka våra logistikkostnader och även höja andelen lokal tillverkning. En omfattande lokal tillverkning har blivit allt mer betydelsefull för att kunna ha ett konkurrenskraftigt kostnadsläge i denna stora och växande marknad.

På kort sikt har vi ett arbetsamt kvartal framför oss för att hantera konsekvenserna av den svaga efterfrågan under det tredje kvartalet. Vi har dock tilltro till att de justeringar vi nu genomför kommer att innebära att vi kommer att ligga på rätt kapacitetsnivå när vi går in i 2013. Samtidigt håller vi en hög takt i genomförandet av de aktiviteter som ingår i våra nya strategiska mål med siktet inställt på att höja Volvokoncernens lönsamhetsnivå.

Olof Persson
VD och koncernchef