• Under det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 6% till 69,1 miljarder kronor (73,3). Nettoomsättningen minskade med 4% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet det tredje kvartalet var 2.927 Mkr (5.774) inklusive en extraordinär negativ påverkan om 1.060 Mkr, varav 560 Mkr hänförliga till en omstrukturering inom UD Trucks och 500 Mkr till en justering av garantiavsättningarna. Jämfört med det tredje kvartalet 2011 hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 594 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 4,2% (7,9). Justerat för de extraordinära posterna var rörelsemarginalen 5,8%.
  • Det tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 0,68 kronor (1,89).
  • Det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -7,2 miljarder kronor drivet av minskade leverantörsskulder (2,2).
  • För närvarande uppskattas kostnaderna förknippade med omorganisationen av Volvokoncernens återförsäljarnät samt försäljnings- och marknadsorganisationer i EMEA till i storleksordningen 900 Mkr med början det fjärde kvartalet 2012 och framgent.
  • Ny serie Volvo FH-lastbilar lanserad.