Finansiell sammanfattning

Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning det tredje kvartalet 2012 minskade med 6% till 69.111 Mkr (73.321) och rörelseresultatet uppgick till 2.927 Mkr (5.774). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det tredje kvartalets räntenetto var -465 Mkr, jämfört med -589 Mkr föregående år. Under det andra kvartalet 2012 var räntenettot -535 Mkr.

Under det tredje kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader negativt med 21 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 297 Mkr under det tredje kvartalet 2011.

Inkomstskatter
Det tredje kvartalets skattekostnad uppgick till 947 Mkr (1.548), vilket motsvarar en skattesats på 41% (28), inklusive en negativ extraordinär post på 340 Mkr, som inte påverkat kassaflödet, hänförlig till en överföring av immateriella tillgångar mellan Japan och Sverige.

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 1.382 Mkr under det tredje kvartalet 2012, jämfört med 3.895 Mkr det tredje kvartalet 2011.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det tredje kvartalet uppgick till 0,68 kronor (1,89).